Adost o koleni zamistnancu

Jste vlastníkem støední firmy a chcete investovat do ¹kolení svých zamìstnancù? Domníváte se, ¾e získané schopnosti a uèení zvý¹í efektivitu va¹í spolupráce a usnadní vám zisk? Pokud ano, mìli byste se blí¾e podívat na nabídky spoleèností organizujících rùzné náklady a cílení.

Pokud sedíte u poèítaèe a podíváte se na seznam dal¹ích vzdìlávacích nabídek, budete zcela pøekvapeni. Jsou to hodnì, hodnì! Kdy¾ v d¾ungli tolika návrhù, vyberte ty nejvhodnìj¹í? Je to stojí za to koupit ¹kolení balíèek v konkrétní spoleènosti hned, nebo vyzkou¹et kompatibilitu pouze s nìkolika dal¹ími? A jak se orientovat pøi výbìru dodavatele?

Mù¾ete po¾ádat o zpìtnou vazbu od lidí, o nich¾ víte, ¾e ji¾ mají nabídky od ¹kolicích spoleèností. Dal¹ím krokem je hledat radu na internetu - s ve¹kerou odvá¾ností je plná stránek, na kterých si pøíjemci spoèítají své pøesvìdèení po absolvovaných kurzech. Existuje více ne¾ nìkolik dal¹ích klíèových prvkù: bli¾¹í pohled na internetové stránky jména a jeho první nabídky, pak setkání s mu¾em dodavatele a konfrontace toho, co je na zdi vytvoøeno se souèasností, co bude napsáno a navr¾eno zástupcem na pøímém setkání.

Je dùle¾ité, kdo provede ¹kolení pro va¹i spoleènost. Nebo je posledním trenérem, který má studium ve vìdì, ze které bude kurs øízen, nebo mo¾ná pár pøípadù, kteøí se jen otevøeli trénovat v konkrétním problému pro potøeby kurzu? Postará se vzdìlávací spoleènost o na¹e tipy na principu a problematiku probíhajícího kurzu, nebo o to, zda nekompromisnì kombinuje svùj vlastní scénáø a nechce jej vrátit. Dal¹ím dùle¾itým místem pro vyjednávání dùvodù je cena.

Ka¾dý podnikatel chce, aby náklady a cvièení zakoupené v jeho rozpoètu byly odrazem v pøíjmech. Vy, jako jediný z nich, máte právo po¾adovat toto!