Atex koleni

Hlavní LED nouzové osvìtlení je urèeno k urèení nouzových východù a mo¾ností evakuace uvnitø veøejných budov. Ale v hotelech, penzionech, ale i v soukromém ubytování povinnì by mìlo být instalováno nouzové osvìtlení chodeb a øe¹ení evakuace. & Nbsp; nicménì nouzové ¾árovky èerpá pøíli¹ mnoho energie a potøebuje zajistit nouzové napájení z hlavního akumulátoru, který je èasto nutné se skládá z vytvoøení samostatné instalace osvìtlení pohotovost. Na svatbu, ve svém vlastním trhu objevila dostateènì silné LED, které ukazovaly opravdu skvìlou alternativu k ¾árovkám.

Tyto vysoce elektroluminiscenèní LED diody mají nìkolikrát ménì energie, jsou vysoce výkonné a mají ¹patné napájecí napìtí. Nouzového osvìtlení LED diody v Kromì nouzového osvìtlení, osvìtlení únikových cest, osvìtlení, bydlení vá¾nou hrozbu, panické osvìtlení zóny, krásný a svìtlý rezerva zahrnuje rovnì¾ nouzové osvìtlení vìcí v oblasti konkrétní hrozbu, nebo místa, kde existuje vysoká pravdìpodobnost nehody u zamìstnancù nebo jiné formy úspìchu selhání osvìtlení. Pøíklady takových nepøíjemných forem budou výkopy a knihy s toxickými nebo výbu¹nými látkami. Kromì toho musí být pøi úspì¹ném plnìní úkolù s rychle se pohybujícími zaøízeními mo¾né zapnout nouzové svìtlo pøi selhání bì¾ného osvìtlení.

V¹echna nouzová LED svítidla jsou vybavena mikroprocesorovými programy a jsou propojena komunikaèní sbìrnicí s centrální spoleèností systému. Dùle¾itou výhodou nového systému nouzového osvìtlení LED je skuteènost, ¾e jde pøedev¹ím o distribuovaný systém, co¾ znamená, ¾e evakuaèní armatury a dal¹í pøístroje spadající do poøadí systému mají oddìlený zdroj napìtí z pohledu baterií. Kompletní LED systém nouzového osvìtlení se zobrazuje od centrálního místa, dìlících prvkù a nouzových svítidel a komunikace mezi ústøednou, rozvadìèi a svítidly probíhá na dvouvodièové sbìrnici.