Baleni vakuoveho odivu

Vakuové obaly poskytují spoustu energie nad tradièními obalovými a ochrannými metodami. Výrobky zaøazené do stávající metody zùstanou èerstvé déle a jsou jednodu¹¹í na del¹í vzdálenosti.

Ovlivòují skuteènost nasávání vzduchu z fóliového obalu, který je také svaøen a hermeticky uzavøen.Dùle¾itými èástmi dokonce i základního balicího stroje jsou èerpadlo sání vzduchu a tìsnicí tyè.Rozli¹ujeme dva typy balicích strojù:- komorový balicí stroj - kde celý efekt v obalu je ulo¾en na pozadí speciální komory.Vzduch je vysáván ze v¹eho uvnitø komory. To je hodnì známé konstrukce. Po ukonèení procesu komora obvykle zaèíná automaticky. Tento typ zaøízení umo¾òuje vysokou reprodukovatelností a úèinnost pøi výbìru dùle¾itých parametrù a svaru síly.Velikosti se pohybují od zaøízení umo¾òujících mladou balení jeden produkt najednou k mnoha velkými koly vy¾adují speciální zaøízení pracující v posunu.- pásový balicí stroj - je charakterizován vnìj¹ím typem sání.Je to v¾dy malé. Výrobky vycházejí ze zaøízení a pouze konec vaku je pøelo¾en do klíèe. Extrakce probíhá mimo komoru. U tohoto modelu zaøízení je cílem speciálního typu sáèkù urychlit celý proces vakuového balení.

Otázkou je, jaký typ byste mìli zvolit?Pásový balicí stroj zaji¹»uje lep¹í pohyblivost. Je jistì levnìj¹í ne¾ jeho komorová kompara. Stroj na balení pásù umo¾òuje zpracování pøedmìtù s originálním designem a rozmìry.Za balicí stroj komory a ni¾¹í náklady na spotøební materiál, zejména sáèky. Opakovatelnost procesu balení a kombinace se souèasnou silnìj¹í dávkou baleného zbo¾í za den.Pro amatérské aplikace nebo v tìsné gastronomii staèí malý balicí stroj bezkomorowa.Pro aplikace, které jsou oblíbené v konkrétních prodejnách nebo výrobních závodech, bude ideálním lékem výbìr komorového balicího stroje.To zrychluje mechanismus balení, zatímco z dlouhodobého hlediska u¹etøí náklady na ta¹ky.Na místním trhu existuje mnoho výrobcù obalù.Tepro je název vakuových balicích strojù, které jsou na trhu ji¾ 50 let!