Depresivni kniha

Deprese postihuje rok více a více lidí v urèitém vìku. Profesionálnì aktivní a zodpovìdní dìti, stejnì jako dìti star¹í osoby, bojují s touto chorobou. Mnoho z nich se po léta cítí bez znalosti této nemoci a nìkteøí z nich pou¾ívají jiné metody k potlaèení této oslabující du¹evní poruchy.

Léèba deprese je obvykle zalo¾ena na psychoterapii, která by v¹ak mìla být pøidána k farmakologickým èinitelùm ke zvý¹ení úèinnosti léèby. Mnoho ¾en si neuvìdomuje, ¾e antidepresiva lze pøedepisovat pouze lékaøi se specializací v psychiatrii. Dobrý psychiatr v Krakovì v¹ak pøedtím, ne¾ zaène léèbu deprese, by mìl správnì diagnostikovat onemocnìní, vèetnì provedením zvlá¹tních psychometrických testù také s klasifikací pøíznakù umo¾òujících posoudit depresivní epizodu. Teprve po diagnóze nemoci a období jejího záva¾nosti se psychiatr rozhodne, jak jí pomáhat. Farmakologická léèba se doporuèuje nejen bìhem záva¾nosti pøíznakù onemocnìní, ale stejnì èasto bìhem asymptomatických období, proto¾e deprese je recidivující onemocnìní. V souèasnosti pou¾ívané antidepresiva jsou pøedev¹ím stabilizovat náladu pacienta, zbavit se úzkosti nebo sebevra¾dy. Bohu¾el správný výbìr úèinných lékù nìkdy trvá velmi dlouho, proto¾e pacienti reagují odli¹nì na jednotlivé úèinné látky. Farmakologická léèba je velmi èasto cílem pacienta, èasto v úspìchu tzv endogenní deprese. Osoba, která zùstává na relapsu deprese, musí být pod neustálým dohledem psychiatra, který nejen kontroluje stav pacienta, ale je také schopen nejlépe zhodnotit prùbìh léèby a pøípadnou potøebu zmìnit formu terapie. Aèkoli moderní antidepresiva vykazují je¹tì vy¹¹í úèinnost, psychiatøi doporuèují pou¾ití paralelní psychoterapie. Psychoterapie umo¾òuje pacientùm lépe rozpoznat relapsy a ukazuje metody zvládání tì¾kých èasù.