Dokument o ochrani proti vybuchu v servisni stanici

Ka¾dý podnik, ve kterém dochází k technologiím spojeným s lehkostí výbuchu, je nucen být dokladem o ochranì proti výbuchu. Zákon rovnì¾ vy¾aduje, aby takový dokument schvaloval zamìstnavatel, napø. Øeditel závodu, prezident, vlastník spoleènosti atd.

Dokument o ochranì proti výbuchu je urèen právními pøedpisy EU a vnitrostátními normami. Pøesnì definovaná pravidla & nbsp; urèují, co by mìlo být v dokumentu obsa¾eno, v jakém poøadí by mìly být údaje pøedkládány.

Dokument je rozdìlen na tøi èásti.

První z nich má obecné rady ohlednì nebezpeèí výbuchu. Právì ¾ivotní prostory v podniku jsou ohro¾eny výbuchem. V závislosti na velikosti a velikosti hrozeb se provádí klasifikace prostorù pro prostory s nebezpeèím výbuchu. V centrální èásti dokumentu o ochranì proti výbuchu se také získá krátké shrnutí stávajících ochranných opatøení.

Druhá polovina dokumentu obsahuje relevantní informace týkající se analýzy hrozby a rizika výbuchu. Metody prevence výbuchu se rozhodují a ukazují na zpùsob ochrany proti ¹kodlivým úèinkùm výbuchu. Druhá èást také specifikuje technická a organizaèní bezpeènostní opatøení.

Tøetí èást dokumentu o ochranì proti výbuchu se skládá z reklam a doprovodných dokumentù. Záznamy, certifikáty, potvrzení a metody jsou zde k dispozici. Obvykle se uvádìjí ve formì objednaného seznamu nebo seznamu bez pøísady.