Fiskalni pokladna smoby

Páchání vad je lidská vìc. Pøemý¹lejí o tom nad zákonodárci, kteøí poskytli daòovým poplatníkùm opravu nesprávnì vydaných prodejních dokladù a prohlá¹ení, ani¾ by museli nést velké dùsledky. Tato mo¾nost existuje jak v úspìchu registrace prodeje na daòové úrovni. Jaká je tedy korekce fiskální èástky?

Pøi prodeji fyzických osob, které nevykonávají hospodáøskou èinnost a jednorázových zemìdìlcù, je nutné zaznamenat ka¾dý souhlas na finanèní èástku a vystavìt na nìm úètenku. Výnosy jsou v KPiR vymìòovány na základì pravidelných zpráv. Chyby vznikající pøi vydávání daòových pøíjmù se obvykle týkají: vý¹e danì z produktù a pomoci, data nebo vý¹e prodeje, poètu výrobkù nebo slu¾eb. Rovnì¾ se zredukuje, ¾e role do pokladny, na které jsou vystaveny doklady, budou vyøíznuty v hlavní kapse a vyti¹tìny doklady o nákupu. V úspìchu registrace prodeje na pokladnì je velmi tì¾ké a tì¾ké je skuteènost, ¾e transakce napsaná na pokladnì se nevzdá sta¾ení nebo zlep¹ení pomocí jednoduché funkce na tomto zaøízení. Ke konci bøezna 2013 nebylo jasné, jaká opatøení by mìla být pøijata v pøípadì chyby ve fiskálním pøíjmu. Nìkteré èinnosti byly vyvinuty v èinnosti, jeho¾ pou¾ití bylo podporováno úøady, ale tyto ¾ivoty obsahovaly neoficiální charakter. Od 1. dubna 2013 naøízení o daòových registracích obsahovalo ustanovení, která o této zále¾itosti rozhodují. Od dubna 2013 musí daòoví poplatníci, kteøí evidují prodeje s registraèními pokladnami, vést dva záznamy - záznamy o vraceních a reklamacích a záznamy o zjevných chybách. Pøedpisy nespecifikují, jak by mìly být provádìny, ale popisují údaje, které musí být v nich obsa¾eny. Obì jsou upraveny tak, aby korigovaly tr¾by zakoupené v povìdomí fondu a dal¹í z nich budou vyu¾ity k úspìchu vý¹e uvedeného. Chyby. Nakonec je vhodné do rejstøíku chyb zahrnout odpovídající text, vèetnì: hrubé hodnoty a nesprávnì zapsané danì z obratu, krátkého popisu motivace a forem chyb spolu s originálem úètenky.