Fiskalni registraeni pokladna intracom cr 401

Brzy se mù¾e stát, ¾e nìkdo obdr¾í vysokou finanèní penalizaci, proto¾e nevìdìl, ¾e musí uchovávat záznamy o vý¹i danì.Nyní je potøeba instalovat fiskální zaøízení novitus deon e & nbsp; ovlivnit ty daòové poplatníky, jejich¾ obrat pøesáhne 20 000 PLN. To není nic men¹ího ne¾ v pøedchozích letech. Ministerstvo financí chce, abych omezil toto pravidlo tím, ¾e jsem novým seznamem obchodù, v nich¾ by obchodníci mìli nainstalovat pokladnu pøed prvním prodejem. V souèasné dobì musí ka¾dá advokátní kanceláø & nbsp; mít povinnou pokladnu. V pøípadì selhání fiskální pokladny, pokud nemáme rezervní fiskální pokladnu - vyprodané by mìlo být peèlivì pøeru¹eno.

V pøípadì, ¾e poplatník nemá pokladnu, a aby to byl zodpovìdný, bude odsouzen k pokutì 240 denních sazeb, aby zapojily do „knihy“. Co je hor¹í, ¾e bude zbaven práva na odpoèet nebo vrácení danì z pøidané hodnoty z 90% èisté kupní ceny, a zbaven nároku na odpoèet 30% daò v dobì nemají peníze. & Nbsp; Trest 240 denních sazeb a poplatník obdr¾í za provádìní nespolehlivých knihu. Nejen to, je-li kromì poplatníka nevykazuje tým prodejù v dohodì s DPH bude rovnì¾ ulo¾ena pokuta a¾ 720 denních sazeb, odnìtím svobody a¾ na 2 roky nebo obìma tresty souèasnì.Pokud se èinnost daòového poplatníka týká vìt¹iny dopravních slu¾eb, distribuce tekutého plynu, prodej stránek na vozidla, je spojena s dodávkou televizního nebo rádiového zaøízení také s podobnými díly fotografického vybavení - daòový poplatník musí zahrnovat daòovou pokladnu. Tak¾e jeden je, kdy¾ se pohybuje s dodávkou zbo¾í z drahých kovù, s dodávkou poèítaèových dat nebo datových produktù pro pou¾ití, je aukce. Závazek bez roèního pøíjmu se vztahuje také na prodej tabákových výrobkù, alkoholických nápojù, bez dobrých výjimek pro symbol PKWIU. V tomto roce bude odstranìno pokladna od podnikatelù, kteøí poskytují slu¾by osobám, které nevykonávají hospodáøskou èinnost a pau¹ální zemìdìlci. Za pøedpokladu, ¾e ka¾dá výhoda poplatníka je zdokumentována faktorem identifikujícím pøíjemce. Také prodej jízdenek a rezervace míst pro osobní dopravu, kde podobná èinnost byla pøipravena po¹tou, bankou nebo institucí. Právì tito daòoví poplatníci, kteøí tyto práce dìlali v roce 2015, musí po pøekroèení subjektivního omezení výjimky pou¾ívat daòové registraèní pokladny.