Gastronomicke prostory pujeovna lodi

Stravovací programy poèítají s plánem øízení dal¹ích typù gastronomických zaøízení, jako jsou napøíklad kavárny, restaurace, pizzerie, hospody, hotely, hotelové restaurace nebo bary.V ideálním pøípadì pøidávají do slu¾eb malé prostory, stejnì jako velké celostátní prodejní sítì. Nástroje jsou také velmi univerzální, vybavené moduly, které jsou pøizpùsobeny ètení na velkém rozsahu oblastí zákaznických slu¾eb.

Stravovací programy skuteènì zlep¹ují øízení a èinnost na v¹ech mana¾erských pozicích i mezi poskytovateli slu¾eb. Celkem kontrolují polohu bytu nad v¹emi jeho podmínkami a chováním. Díky tìmto programùm je znaènì zvý¹en komfort slu¾eb pro hosty a uvnitø je jejich pobyt ve vlastním domì. Moduly, které se setkávají v softwaru do znaèné míry zvy¹ují efektivitu práce kuchyòského personálu a slu¾eb, díky poslednímu okam¾iku objednávek je mnohem men¹í ne¾ v klubech, které nepou¾ívají stravovací systémy. Analýza zájmù a preferencí náv¹tìvníkù na¹ich prostor je výraznì zlep¹ena a pomù¾e vám naplánovat zajímavé menu.Cateringové programy vhodnì pracují s jinými poèítaèovými metodami, zlep¹ují èinnost ka¾dého servisního okam¾iku. Nevy¾adují instalaci speciálního softwaru nebo mají velkou hodnotu pro poèítaèové vybavení. Jejich po¾adavky jsou prakticky zanedbatelné, a to díky tomu, ¾e jejich èinnost je legální v jakémkoli prostøedí se støednì velkým majetkem. Pou¾ití specializovaných zaøízení, jako je napøíklad sí» kuchyòských monitorù - zobrazování objednávek, rozhodujícím zpùsobem minimalizuje dobu obsluhy a nutí objednané jídlo. To má za následek del¹í obrat hostù mezi sdílenými tabulkami, a tak jsou zisky areálu rozhodnì u¾iteèné.Ka¾dá cateringová spoleènost by mìla mít program na zlep¹ení provozu areálu. Nejen kvùli finanèní pomoci, ale také k minimalizaci lidských povinností, co¾ je samozøejmì taky. Programy tohoto modelu byly zmínìny døíve, nejsou drahé ani nevy¾adují speciální vybavení, v klubu se souèasnými, i domy s omezeným rozpoètem na nì mohou èerpat.