Gastronomicke vybaveni pro c titin

V na¹ich domácnostech mù¾ete èasto najít profesionální stravovací zaøízení v restauracích. Náhodou mohou být je¹tì zajímavìj¹í krájeèe. Jakým zpùsobem zlep¹ují pøirozenou aktivitu v kuchyni?

Hodnì èasuMajetek ze speciálního krájeèe výraznì zkracuje dobu pøípravy jídel. Namísto vystøi¾ení ka¾dého kusu masa, sýra nebo chleba si ho vezmìte ze souèasného úèinného zaøízení. Díky nìmu bude ranní sendvièe trvat dvakrát více èasu ne¾ tradièní metoda. Pøíprava sendvièù pro celou rodinu se pøedstaví s více populární silou a nebude muset být nalezena mnohem déle ne¾ pár minut.

pøesnostKrájeèe poskytují jednoduchý zpùsob, jak sní¾it pøísady, které potøebujeme. Pøíkladem je ¾ít krájeè, který umo¾òuje nastavit tlou¹»ku øezù. Zále¾í tedy na na¹í vynalézavosti a potøebách, zda budou námi plánované pokrmy rozøezány silnì nebo øídce. Tato pøesnost ovlivòuje také estetiku nádobí. ®ádné dal¹í nerovnomìrnì krájené, nevzhledné sendvièe. Díky pou¾ití krájeèe budou v¹echny efekty, které provádíme, vypadat, jako by byly vyrobeny profesionálním kuchaøem.

pøíchu»Tam jsou produkty, jejich¾ krájení mù¾e nìkdy zpùsobit spoustu problémù. Tvrdý sýr nebo nìkterá zelenina èasto nedovolí, aby byly nakrájeny na malé øezy. V úspìchu mnoha jídel, chu» závisí pouze na stupni tlou¹»ky jejich slo¾ek. Situace je podobná v úspìchu pøípravy masa. Krájeèe umo¾òují krájení masa spoleènì s kostí do mo¾nosti silnìj¹í síly i pøesnìj¹í ne¾ u starých forem. Maso nakrájené na krájení ztrácí ménì energie, díky èemu¾ je ¹»avnaté a chutné.

pohodlíMù¾eme krájet témìø v¹echny potravinové materiály: sýr, maso, maso, zeleninu. Díky tomu budeme také schopni pøipravit polévky, druhé pokrmy a saláty. Bohu¾el budeme potøebovat slo¾ité no¾e do sýrù a tìl. Stejnì snadno se dá krájet tvrdou kost a celer koøenem.