Gynekologie tuchola

Gynekologie jde celou cestu vpøed. Existují také rùzné zpùsoby, jak hledat lidské tìlo. Stále ménì invazivní a stále pøesnìj¹í. Velkým problémem u ¾en pohlavnì zneu¾ívajících je rakovina dìlo¾ního èípku, která je dokonale léèitelná v rané fázi svého nálezu.

A pokud si v¹imnete ru¹ivých symptomù, které mohou být výsledkem takové nemoci, mìli byste se okam¾itì zaregistrovat u specialisty na kolposkop, abyste vylouèili nemoc. Dùsledkem nedostatku záva¾nosti se symptomy mù¾e být øe¹ení dìlohy.

Taková studie je vytvoøena pomocí kolposkopu. Není to nic jiného ne¾ mikroskop se zrcadlem. Spekulum se vlo¾í do vagíny vhodným pøípravkem pro kontrolu reakce ve vagínì. Tento mikroskop umo¾òuje poslednímu dosáhnout trojrozmìrného efektu a zároveò zpùsobí, ¾e ztráta se zvý¹í a¾ desetkrát, tak¾e gynekolog bude schopen øádnì vy¹etøit vaginální a krèní stìnu, aby peèlivì posoudil, zda nedo¹lo ke zmìnám. Je tøeba mít na pamìti, ¾e by se mìl na zkou¹ku pøipravit. Gynekolog vám pravdìpodobnì poradí, jak se chránit pøed testem. Jeden týden by mìl být také volný fyzický kontakt z gynekologických zku¹eností týden pøed plánovaným vy¹etøením.

®ena, která navrhuje kolposkop, je obvykle na profesionální gynekologické ¾idli. Takové vy¹etøení obvykle trvá nìkolik a¾ nìkolik minut. Pokud jsou konce ru¹ivé pak gynekolog, mù¾e se rozhodnout vzít èást dìlohy, pak budete muset dokonèit na dobrou chvíli s jakoukoli fyzickou aktivitou, proto¾e to bude dùle¾ité cítit velmi obtí¾né nepohodlí. Ergonomické parametry jsou také dùle¾ité pro úspìch tohoto zaøízení, proto¾e existuje aktuální pracovní zaøízení.