Hygienicke po adavky bar

Jsou-li v konkrétním bytì emitovány výbu¹né látky, mù¾e být s urèitým nebezpeèím výbuchu provedeno odpovídající mno¾ství kyslíku nebo okyslièovadla a navíc úèinné zapálení.Systém HRD je systém, který slou¾í k potlaèení výbuchu.

Jeho vliv se poèítá na poslední, ¾e registruje poèáteèní fázi výbuchu, a pak jí zabraòuje. Eliminuje ne¾ádoucí nárùst tlaku v chránìném zaøízení.Tento systém zaruèuje bezpeènost a eliminuje po¹kození.Vyznaèuje se zku¹enou a spolehlivou metodou, vysokou spolehlivostí a rychlou odezvou systému. Výhodou je, ¾e je vhodný pro vnitøní i vnìj¹í pou¾ití, je vhodný pro manipulaci a pøepravu, má hladkou a silnou mo¾nost výmìny komponentù po aktivaci systému. Adaptace je pøizpùsobena po¾adavkùm klienta.Válec hrd je válec s tìlem potlaèujícím výbuch. Tam je poslední hodnì kompletní a roz¹íøená metoda systémù nevýbu¹ného.Tento válec se nejèastìji pou¾ívá pro ochranu pøístrojù, nádr¾í, potrubí a potrubí, ve kterých obsahují prach, hybridní smìsi a plyny ve v¹ech prùmyslových odvìtvích.Jsou to jak dobrá ochrana proti výbuchu zaøízení, jako jsou sila, filtry, cyklony, míchaèky, su¹ièky a granulátory, kde jsou hoølavé látky pøítomny ve výbu¹ných koncentracích.Tyto válce mají hrdlovou nádr¾ s kalícím prostøedkem uzavøeným pomocí bezpeènostní desky. Pod rozbu¹kou je umístìna rozbu¹ka. Aktivuje se pomocí øídicí jednotky a deska se ve velmi krátké dobì oøízne spirálou.Jsou vyrobeny ze smìsi prá¹ku, který pøi støíkání v dané místnosti sni¾uje tlak výbuchu neutralizací pra¹né výbu¹né atmosféry.V úspìchu farmaceutických závodù nebo potravináøského prùmyslu, kde jsou zvý¹eny po¾adavky na hygienu, jsou spojeny hrdlové válce, které pou¾ívají vodní páru. Jsou vyrobeny z vody, která se chová nad bodem varu. Kdy¾ se ventil spustí, dojde k poklesu tlaku a voda zaène vaøit a objekt okam¾itì pùsobí jako pára. Tyto válce jsou vyrobeny spoleènì s informacemi ATEX.