Iso managementu kvality

Zavedení integrovaného kontrolního systému je doporuèeno pro rozvinuté podniky, které mají nebo mají smysl zavádìt nìkolik dal¹ích stylù øízení. Integrovaný systém øízení je kombinací firemních postupù a dal¹ích systémù, které umo¾ní efektivnìj¹í dosa¾ení cílù stanovených spoleèností.

Systém øízení jakostiZavedení integrovaného kontrolního systému je jedním z klíèových faktorù rozvoje spoleènosti. Rozvoj hospodáøské soutì¾e stále nutí podnik, aby se s ním dr¾el krok a zmìny na trhu. Vìt¹ina podnikù provádí integrované systémy øízení, které se pøizpùsobují pouze nìkolika subsystémùm. Nejèastìj¹ím subsystémem je metoda øízení jakosti, která je pøíèinou èinnosti mnoha podnikù. Zbývající subsystémy, které nejèastìji integrují spoleènosti, jsou: systém øízení dùvìry a hygieny práce, systém øízení bezpeènosti informací, systém environmentálního managementu a celé odvìtvové systémy. Vìci mohou také pronikat navzájem, a tudí¾ zále¾itost jejich integrace.

Jaké jsou výhody této metody?Hlavním cílem implementace integrovaných systémù øízení je problém neustálého zvy¹ování efektivity. Integrované systémy se vyznaèují nepøetr¾itým provozem, na rozdíl od jednotlivých tradièních programù, které jsou èasovì omezené. Existuje mnoho výhod pro implementaci integrovaného systému øízení. Nad ka¾dým pøispívá k rùstu tempa rùstu spoleènosti optimalizací organizace práce tím, ¾e jasnì definuje významy pro v¹echny typy a oddìlení. Integrací v¹ech subsystémù se náklady na jejich ¾ivoty výraznì sni¾ují díky minimalizaci nákladù souvisejících s jeho ¾ivotem. Spoleènost, která se zabývá správnì pøipraveným systémem øízení, mù¾e být obzvlá¹tì dùvìryhodná, pøispívá k rozvoji dopadu na tento sektor a uèí se po¾adovanému obrazu.