It system a poeitaeovy program

Skvìlý plán na vytvoøení jména je jen polovina bitvy. Druhá èást je v souladu se v¹emi oficiálními zále¾itostech, odpovídající oddìlení, organizaci dokumentù v kanceláøi, tak¾e jsem se za celou dobu, mohou být rychle nalézt napø. V úspìchu kontroly PIP a nové lidi. V oblasti usnadnìní podnikového øízení mù¾ete získat z integrovaných poèítaèových programù. Skupina programù Optima je poslední, která se tì¹í uznání mezi mnoha zákazníky.

Zúèastnìné strany mohou získat kartu optima demo program a zkontrolovat funkènost, hodnotit rozhraní atd. Program mù¾e je¹tì zapotrzebowaæ na CD, nebo zakoupit licenci online. Demoverze je zodpovìdná za 60 dní. Program je urèen je urèen pro Windows (Windows 7 (vèetnì mo¾nosti Starter Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP3, Windows Server 2003 Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2 a Windows Server 2008 R2. Pøi instalace musí být nakonfigurován systém. doporuèené minimální rozli¹ení obrazovky 1024x768. instalovat nechtìný jsou oprávnìní správce systému. proces instalace pøedchází potvrzení záruky, licence a jedineèný. Potom instalaèní program ovìøuje, zda je poèítaè pro program Comarch OPTIMA dobøe nastavit. pokud ... z problémù, které brání pøeru¹í proces instalace je dal¹ím krokem je výbìr aktivních modulù u¾ivatel vybere moduly, ke kterému byla licence zakoupené nakreslené bohaté slo¾ky budou pozdìji pøedstaví zase tvoøí program:. program / Utilities / provozovatelé dùle¾itým faktorem potøeba Základními údaji programu Comarch OPTIMA je databáze. Pokud ji¾ nainstalován u¾ivatel server je snadné a jeho struktura podle potøeb programu. Po dokonèení konstrukce nechcete poèítaè restartovat.