Jak se vyhnout povinnostem pokladny

Spolu se zákonem o DPH má ka¾dý podnikatel, který provádí slu¾by nebo prodává jménem sportovcù a zemìdìlcù spolupracujících pau¹álnì, povinnost mít registraèní pokladnu. Pro úèely roku 2016 mohou daòoví poplatníci navíc získat urèité daòové výhody bez nutnosti získat daòové registraèní pokladny.

Není-li úèel mít registraèní pokladnu.Nápoj z naøízení, který vstoupil do konce roku 2016, je ustanovení, ¾e podnikatel, jeho¾ roèní obrat v pøedchozím úèetním roce nepøesahuje èistou èástku 20 000 PLN, nemá ¾ádný úèel pro registraci prodeje vydáním daòových pøíjmù. V úspìchu spoleèností, které se v prùbìhu úèetního období zaèaly zabývat, by mìl být limit 20 000 zlotých pøepoèten v pomìru k poètu mìsícù tréninku v daném roce.

Pokladna - kdy zaèít registraci prodeje.V letech 2015 - 2016 v sadì spoleèností, která chce zachytit pøíjmy, se objevily následné podnikatele, vèetnì gará¾e, specialistù a zubaøù, kadeønictví a kosmetické salony, cateringové spoleènosti nebo právníci, my netvoøí na¹e slu¾by v letadlech. S výjimkou stravovacích slu¾eb jiných podnikatelù má zúètování prodeje registraèních pokladen v systému okam¾itì, a dotyèná firma limit 20 tisíc obìhu, mohou zakoupit pokladna do dvou mìsícù po uplynutí tohoto rozmezí. Tato Stejná povinnost v roce 2016 se vztahuje i na podnikatele, kteøí se prodávají jízdenky pro cesty osob s vyhlídkou na jejich splácení v neobvyklém zpùsobu, ne¾ v hotovosti a podnikatele, kteøí sp³acaliby¶my na základì faktur za poskytnuté slu¾by k práci jednotlivcù, rok nenastaví moc ne¾ 50 faktury a¾ pro 20 pøíjemcù.

Nezávisle na vý¹i obratu zákonodárce také vytvoøil katalog výrobkù, jejich¾ prodej je naprosto ¾ádoucí být zdokumentován s potvrzením z pokladny. Mezi tyto produkty patøí: prodej zkapalnìného plynu, motory a jediné motory, pøívìsy a návìsy, fotografické vybavení, výrobky z drahých kovù, parfémy, alkoholické nápoje a tabákové výrobky.