Jidlo pro hosty

V¹ichni rádi pøijímáme hosty a poøádáme je s mnoha komplexními pokrmy. Bohu¾el, obecnì jsme unaveni a zaèneme se starat o pøípravu na¹eho drahého jídla v souèasnosti. Ukázalo se v¹ak, ¾e nejlep¹í praktická øe¹ení jsou èasto nejlep¹í. Proto stojí za to uva¾ovat o vytvoøení sýrové desky pro turisty.

Výbìr sýrù®e máme takovou mo¾nost, stojí za to podávat sýr vyrobený z rùzných druhù mléka: krávy, ovcí a koz. Ideální lék je uspoøádat jejich regiony. To umo¾ní známým hostùm poznat jídla z míst, kde èasto nebyli. Stojí za to, aby byl boj stále pøipraven teoreticky a obohatit pøíjemnou ochutnávku o historii v¹eho z podávaných sýrù. Nejdùle¾itìj¹í v¹ak je zachovat poøadí pøíchutí. Na tabuli bychom mìli oddìlit ostré a jemné sýry. Proto je povinen je dodr¾ovat.uspoøádáníPodávejte sýry v rozmezí od nejjednodu¹¹ích (nejlépe po 12 hodin, postupnì stoupejte vý¹ a vý¹. Díky tomu budou známí hosté cítit jemné rozdíly v chuti a vùni jednotlivých produktù.estetikaMù¾eme pøidávat sýry na profesionální, vìnované poslední desce, kterou dosáhneme ve skupinách obchodù nabízející nádobí. Mù¾eme k tomu pou¾ít i absolutní stojan nebo døevìnou desku, pamatujeme, ¾e musí být vìnován výhradnì této práci. Nìkteré sýry, zejména ty, které dozrávají, jsou daleko v plnìj¹ích porcích. Ostatní mohou být podávány v øezech. Krájení sýrù zde bude dùle¾ité, co¾ nám umo¾ní øezat sýr na dlouhé a krásné øezy.ExtrasKromì sýrù bychom mìli na¹im zamìstnancùm obsluhovat vhodné pøísady. Mohou ¾ít stejné oøechy, olivy, brusinky, rowan jam, rozinky a su¹ené meruòky. V¹echny doplòky jsou umístìny v samostatných miskách, pokud se nezmìnily s námi podávaným sýrem. V soukromém ko¹i podáváme bílý chléb (nejlépe køupavá bageta nebo su¹enky.Správné vínoNa desku sýra bychom mìli dát dobré víno. Nejjednodu¹¹ím stylem bude sladit víno, které vychází ze souèasného regionu, jaké sýry pou¾íváme.