Kadeonictvi a finaneni pokladna

Potvrzení z pokladny novitus lupo je mimoøádnì dùle¾itým materiálem i pro mana¾era a mu¾e. Ti, kdo jsou dokonalí, jsou povinni vydat takové doklady o prodeji, nové by s nimi mìly v¾dy odstranit potvrzení.

Bohu¾el, nìkteøí z nás na tr¾bách nevìnují tolik pozornosti, co¾ v mnoha pøípadech mohou být vá¾né následky. Jak dlouho bychom mìli mít takové otisky z hotovosti a finanèních mo¾nostech, ve kterých mohou být u¾iteèné pro nás?

V pøípadì podnikatelù je tento problém pomìrnì jednoduchý. Mìly by uchovávat kopie pøíjmù po dobu 5 let - v pøípadì kontroly z daòového úøadu. Proè, ale takový dokument zákazníkovi?Tento malý kousek papíru v síle pøíkladù, který má ¹iroký význam. Známe-li platnost potvrzení o pokladnì a víme, jak takový dokument správnì ulo¾it, mù¾eme získat hodnì. To je dáno pøedev¹ím pøípady, kdy chceme nakoupený výrobek inzerovat nebo jej pøevést a získat jeho peníze. V tomto pøípadì nás prodávající po¾ádá o potvrzení o pøevzetí - potvrzení inzerované transakce. Jaké lhùty musíme mít v okam¾iku, kdy se stí¾nost má podílet na vytvoøení stí¾nosti? Pokud nakupujeme potraviny, doká¾eme nahlásit problémy s nimi spojené do 3 dnù. Po del¹í dobu bychom mìli tyto doklady uchovávat, co¾ je doklad o nákupu obleèení, obuvi, nábytku nebo vybavení RTV. Zde nám zákon poskytuje 24 mìsícù na nalezení funkce a podání stí¾nosti. Samozøejmì, pokud nebudeme moci obdr¾et potvrzení, na¹e stí¾nost nebude pøijata. Èím del¹í je poèet inzerovaných výrobkù, tím dùle¾itìj¹í je ztráta spojená s nedostatkem dokumentu potvrzujícího tento prodej.

Vzpomeòme si na pøíjmy, které nám prodávající musí dát pøi nakupování. Udr¾ujme také dokumenty uprostøed. Mù¾eme vytváøet obálky, ve kterých mù¾eme pøijímat pøíjmy v chronologických organizacích, na tuto povinnost mù¾eme dát zvlá¹tní box. Je dùle¾ité, aby byl dokument potvrzující vytvoøený prodej chránìn, pokud mù¾e být podkladem pro podání stí¾nosti.