Koleni zamistnancu v sobotu a nedili

Kód obleèení je zpùsob, jakým by mìla být stylizace pøipravena pro konkrétní setkání nebo pro konkrétní charakter práce. Pokud jde o schùzky, situace vypadá pomìrnì jednodu¹e. Pozvánky na takových pozváních by mìly být v¾dy dány, jaké obleèení se oèekává od hostù. V dobrém stylu a znamení úcty k hostiteli je pøizpùsobit se danému obleèovacímu kódu, proto pokud pozvánka, kterou jsme oznaèili, kód na úplné èerné, bude s ním zacházeno ¹patnì, pokud je dominantní èást va¹eho obleèení v barvì jiné ne¾ èerné. Pokud v¹ak na pozvání nemù¾eme vìdìt, jaký hostitel chce, aby se oblékli, je v¾dy daleko udìlat klidné a pohodlné obleèení.

Ne, to znamená, pokud jde o tlumoèení. Obecnì se pou¾ívá, ¾e osoba, která hraje se simultánním nebo následným tlumoèením, by mìla pøijmout svùj odìv k obecnì uznávaným hodnotám v praxi. To znamená, ¾e nejen va¹e chování a prostøedky bytí, ale také obleèení, které by mìlo projevit úctu vùèi klientùm. V podstatì mu¾ského obleèení je situace pomìrnì jednoduchá. Kódu interpretace obleèení je stejný soubor, nejlépe tmavé, tmavé boty a ko¹ili, nejlépe bílé, ale dobøe vidìné, ¾e je stále modrá a bledì rù¾ová, nutnì s velkým rukávem. Vhodná kravata pro toto. Otázka svatebního dresingu je ve skuteènosti mnohem choulostivìj¹í, ale od dal¹í strany si to lidé mohou dovolit za urèitý úèel. Je dùle¾ité si uvìdomit, ¾e pol¹tina by nemìla být nároèná. Proto ¾eny, které pùsobí jako pøekladatelé, by mìly svùj ¹atník vybavit jinými prvky:

Suknì - nejlépe tmavì modrá nebo èerná, proto¾e v tlumených barvách a minimální délce nìkolika centimetrù nad kolenem,Bunda - by se mìla hodit na sukni / kalhoty, které jsme si polo¾ili, ale nejdøív to pøijde k názoru na to, nebo je dobøe vybráno. Nemù¾e být pøíli¹ vysoká nebo pøíli¹ malá. Existují tzv. Bundy s nadmìrnou velikostí, ale pojïme mít odpovìï mezi bundou s nadmìrnou velikostí a bundou nìkolika velikostí pøíli¹ vysokou,Shirt - to samé, kdy¾ jste v úspìchu pánské ko¹ile, nejlépe bílá, modrá nebo svìtle rù¾ová,Kalhoty - v této profesi, stejnì jako v ka¾dé nové kanceláøské práci, mohou ¾eny pracovat v kalhotách, i kdy¾ by mìly ¾ít v kalhotách s øezem a oblekem,©pendlíky - to není nutné, ale dodávají eleganci. Samozøejmì, proto¾e nejsou pøíli¹ velké - optimální vý¹ka je asi 7 cm.