Konsekutivni tlumoenicke poznamky

Simultánní pøeklad je jediný zpùsob pøekladu, který se provádí ve zvukotìsné místnosti a dotyèná osoba pøeklad by mìl nastavit zejména pro snímání pøipravena sluchátko a zvolte program, ke kterému se vìnuje jazyku, který má posluchaèe. & Nbsp; simultánní pøeklad mù¾e mít ¾ivý, co¾ znamená, ¾e tlumoèník, který se setká v místnosti pro zvukotìsnost, naslouchá øeèi mluvèího a pak se témìø v této dobì pøekládá. Existuje také druh pøekladu, nìkteøí pova¾ováni za variant simultánního tlumoèení, který se nazývá následný výklad. Pøekladatel, který se zajímá o tento styl s pøekladem, se pøiblí¾í k øeèníkovi (obvykle na svìtlé stranì, dìlá poznámky z jeho projevu a pak pøekládá celý projev. Simultánní tlumoèení v televizi je velmi podobné simultánnímu tlumoèení provádìnému v pøímém pøenosu. Proto, tam jsou ve skuteènosti provádìna ve zvukotìsné místnosti u kvalifikovaných pøekladatelù, kteøí jsou obeznámeni se stylem a zruèný pøirozenì pøekládat mluvené slovo, a lidé jsou imunní vùèi bát a ovládání znají své emoce.

Tento styl pøekladu v¹ak rozli¹uje nìkolik otázek. Zaprvé, ti, kteøí se prodávají v televizi, musí mít hlas, který hodnotí mikrofon. Jak víte, mikrofon zkresluje hlas, tak¾e èlovìk, který pracuje pro televizní potøeby, by mìl mít spí¹e dokonalou diktu a hlavolam hlasu, který karikaturou nenaru¹í mikrofon. Významnì jsou souèasnì provádìny simultánní ¾ivé interpretace zvukotìsných místností. S pøeklady pøehrávanými v televizi se zdá, ¾e období nebude mo¾né umístit zvukotìsnou kabinu. Dal¹í hluk nejenom zkresluje slova mluvèího, ale také je odvádí, co¾ je dal¹í faktor, který je pocit strachu a rozptýlení my¹lenek, které je tøeba udìlat a imunizovat. Struènì øeèeno, nìkdy simultánní pøeklad nedìlí nic z televizního pøekladu. A to nemìní skuteènost, ¾e ¾ena, která provádí simultánní pøeklady v televizi, bude pracovat v umìní simultánního tlumoèníka, ale v jiné situaci mohou vzniknout problémy.