Krajeee potravin

Výcvik Atex nebo rozsah cvièení je kritizován a zmìnìn na potøeby dané instituce nebo organizace. Následující seznam uvádí nejdùle¾itìj¹í otázky, na jejich¾ základì je vypracován závìreèný plán ¹kolení. Tento seznam mù¾e být ve vhodných pøípadech roz¹íøen o dal¹í otázky.

©kolení Atex zahrnuje:právní dùvody související s bezpeèností výbu¹nosti: smìrnice ATEX 137 a národní pøedpisy,Smìrnice ATEX95 a národní pøedpisy; vzájemné vztahy mezi smìrnicemi ATEX137 a ATEX95,právní základy související s po¾ární bezpeèností: vyhlá¹ka Ministerstva vnitra a správy ze dne 7. èervna 2010 o po¾ární ochranì objektù, stavebních konstrukcí a bytù; vzájemné vztahy s radou ATEX137,hlavní pravidla pro posuzování a umístìní prostor s nebezpeèím výbuchu; extrémní posouzení vhodnosti výbu¹ných parametrù plynù, kapalných a prachových par,elektrostatické uzemnìní - obtí¾nost problémù, pøíklady a mo¾ná technická øe¹ení,druhy ochrany proti výbuchu pou¾ívané v prùmyslu a první pravidla pro jejich výbìr; základní pravidla pro ochranu technologických zaøízení pøed nebezpeèím výbuchu,ukázkové pøíklady ilustrující úèinnost pou¾ívání jednotlivých systémù ochrany proti výbuchu,hlavní zásady bezpeèného pùsobení a provozu stroje v prostøedí s nebezpeèím výbuchu,pøíklady výbuchù v odvìtví,stupeò a dostupnost ventilace a rozsah zóny nebezpeèí výbuchu na pøíkladech plynových zaøízení, vodíku, propan-butanového plynu, acetylenu; nabíjecí stanice baterií, bezpeènostní skøíòky pro skladování chemikálií,elektrické stroje v oblastech s nebezpeèím výbuchu - obecné pokyny pro montá¾ zaøízení,hrozba nebezpeèného selhání v prùmyslu; vybrané problémy spojené se skladováním, odpra¹ováním, systémy manipulace s uhlím v elektrárnách, omezeními spojenými s pou¾íváním systému pro odlehèení výbuchu,a rychlých nebezpeèí na tratích biomasy.