Krmitka merida

©nekové dopravníky, také známé jako dopravníky, jsou velmi bì¾nì pou¾ívané nástroje pro pøepravu a dávkování sypkých materiálù. Najdeme je v prakticky v¹echno dùm vyrábìjícím suché smìsi, ale nejenom. Místa, kde krmítka nacházejí svou ¾ádost, jsou stra¹nì daleko, ale je nemo¾né uvést v¹echny z nich.

©nekového podavaèe je zaøízení, které umo¾òuje pøepravu v¹ech druhù prachu z velmi jemných zrnek velké granulace. Díky jeho pou¾ití a¾ do dne¹ního jsou velmi vysoké. Kromì toho, dal¹í výhodou tohoto øe¹ení je skuteènost, ¾e pøeprava tìchto èástic mù¾e také pohybovat nahoru do velikosti, tak i pod libovolným úhlem.

Existuje rozdìlení ¹nekových dopravníkù pro potrubní a ¾labové dopravníky. Dùle¾ité jsou definovány vìt¹í trvanlivostí a - v dùsledku toho - vìt¹í úèinností. Co se týèe ¾labových dopravníkù, jejich vysokou výhodou je skuteènost, ¾e kupují nohy na dopravník, co¾ je nevyhnutelné v pøípadì, ¾e chceme ovládat transportní cestu.

Pøi navrhování ¹nekových dopravníkù se postará o první hodinu výkonu. Správnì vybrané produkty a konkrétní provedení zaruèuje dlouhou ¾ivotnost a spolehlivost tohoto nástroje, a to i pøi no¹ení tì¾kých abrazivních materiálù.

Klíèem je, aby ¹nekové dopravníky byly v¾dy vyrobeny v souladu se zvlá¹tními pokyny zákazníka. Délka a prùmìr zaøízení jsou obzvlá¹tì dùle¾ité, ale souèasnì i umístìní vstupu a výstupu a urèení úhlu sklonu. Èasto jsou pøedpokládány zesílené varianty podavaèe díky organizaci práce ve zvlá¹tì nároèných podmínkách.

Úplné mìøítko oblastí, ve kterých lze zásobník pou¾ít, je populární. Dùle¾ité je také najít je v betonárnách, v topných pecích a v potravináøském prùmyslu. Velmi èasto se pou¾ívají pøi zpracování zrna, co¾ je dùkazem toho, zda je hledá nebo zda je èi¹tìno. Hlodavci se také chovají k chovatelùm, kteøí krmí a krmí suché krmivo zvíøaty.