Mechanicke opracovani widnice

Továrny jsou pozice, ve kterých je ka¾dý den dùle¾itá surovina, která pravdìpodobnì existuje kámen, písek, polymery, chemikálie, kovy a mno¾ství ostatních, vyrobeny bì¾né pøedmìty. Mno¾ství tìchto produktù se pohybuje v tisících a dokonce stovkách tisíc dennì.

Bìhem obrábìní ka¾dého výrobku se odpad obvykle odrá¾í ve specifických nádobách, které se pak vyprázdní a odpad se zlikviduje. Bìhem tohoto øezání, napøíklad ¾ulové desky, je v¹ak snadné vytvoøit velké mno¾ství prachu ve vzduchu. Je tak jemnì mletá, ¾e ani na¹e nosní dutina, která se specializuje na zachycení malých èástic prachu, neexistuje v pøítomnosti takového zneèi¹tìní a ka¾dý den zamìstnanec provádìjící jednoduché výrobní práce vdechuje nespoèetné mno¾ství takových prachù. Mohou mu pøímo ublí¾it, co¾ zpùsobuje ka¹el nebo alergickou reakci, ale nejèastìji je zneèi¹tìní tìla prachem pozorováno a¾ po deseti nebo dvaceti letech aktivity v urèitém bodì za obdobných podmínek. Pak jdeme k lékaøi s plicním nebo alimentárním onemocnìním, nebo k jakémukoli jinému, ve vztahu k místu, kde prach napadli, a zjistíme, ¾e polská onemocnìní zjevnì pocházejí z umìní v posledním závodì.

Bohu¾el, takové scény jsou moc, ale nyní jim mù¾eme úèinnì zabránit. Instalace odpra¹ovacích systémù, tj. Odpra¹ovacího systému v továrnách vystavených ¹patné funkci jakýchkoliv zneèi¹»ujících látek, tento problém jistì minimalizuje. Ve skuteènosti je takový systém nucen do jakéhokoliv odvìtví, nemá smysl na hranici zneèi¹tìní. Je známo, ¾e v ocelárnì bude mno¾ství kouøe a prachu více zøejmé ne¾ v továrnì na polystyren, ale pøece jen, v urèité továrnì jsou pracovníci vystaveni ¹kodlivým úèinkùm zneèi¹tìní, aèkoli v pùvodní koncentraci existují rùzné modely.

Pokud jsme podnikatelé a jsme továrna, mìli bychom pøemý¹let o zpùsobu odprá¹ení døíve, ne¾ bude sanepid provádìt náhodné kontroly a pøinutit nás k instalaci pod hrozbou likvidace elektrárny. To samé platí samozøejmì i pro náklady spojené s nákupem a montá¾í filtraèního systému, ale lze jej také pou¾ít na náklady na modernizaci haly, na které se pou¾ívá. Zdraví lidí je v¹ak snadno cena, do které mù¾ete investovat, a jak, a ano, museli bychom udìlat toté¾.