Mikroskop s lcd displejjem

Mikroskop je pomìrnì ¹patný pokrm v konfiguraci a slu¾bì. Kovové nebo plastové pouzdro, které pou¾ívá obsah a tabulku, bylo uvedeno ve zdravých vzdálenostech: èoèka, okulár, zrcadlo a clona.

Welltox

Okular je systém øádnì vybraných èoèek umístìných v kovové trubce, na které se divák aplikuje do oka. Èoèka má pak více správnì vybraných èoèek, namontovaných v kovové trubce jen nìkolik men¹ích, které se „dívají“ na støed mikroskopu. Mikroskopická pøíprava je kus biologického materiálu umístìný v kapce vody na obdélníkovém takzvaném Snímek je dùle¾itý a pokrytý tenkým okem krycího sklíèka. Pøipravený preparát mikroskopu se umístí na stùl ve svìtle objektivního pohledu mikroskopu. Otvorem ve vnitøní èásti stolu svìtlo dopadá na dno preparátu, který je nasmìrován pohyblivým zrcadlem umístìným pod stolem. Správnì uspoøádané zrcadlo nasmìruje nasbírané teplé nebo umìlé záøení - pokud má mikroskop elektrické osvìtlení - na mikroskop. Mezi zrcadlo a sklíèko mikroskopu je pøíli¹ dùle¾ité regulovat mno¾ství svìtla dopadajícího na støed a pozorovatele vstupujícího do oka. Zvednutím a pøechodem na stùl s pøípravkem se zlep¹í ostrost zraku pøípravku. V optickém mikroskopu se celkové zvìt¹ení pozorovaného objektu násobí zvìt¹ením okuláru a zvìt¹ením objektivu. Elektronový mikroskop má zcela jinou kvalitu, a proto je jemnìj¹í sí» a provoz. Princip pozorování je zde podobný, jen ¾e role svìtla v moderním mikroskopu je dr¾ena øádnì kalibrovaným elektronovým paprskem. Pøíprava preparátu vede také sofistikovanìj¹ím zpùsobem. Za prvé, biologický materiál je zaznamenán ve vhodné pryskyøici. Po koncentraci pryskyøice je tato volba omezena speciálním mikrotonovým no¾em pro mnoho velmi tenkých øezù, které jsou dány farmì pohledem na objektiv mikroskopu. Elektronový mikroskop umo¾òuje získání velmi bohatých zvìt¹ení dùle¾itých v optických mikroskopech.