Modelovani vlhkych vlasu

Mùj bratranec miluje hrát s vlasy moc, mù¾ete ji stále mrknout a høeben a psát je. Je samozøejmì také zapleteno, ¾e chcete-li celou vìc vypadat nádhernì, mù¾ete uspoøádat ¹estkrát jeden ¹lehací prvek, v¾dy si jej pøizpùsobte pro vlasy nebo je upevníte svorkami. Opravdu ¾ádám ¹kolní kulturu a plánování pro nì. Jejím posledním stvoøením byl originál a chtìl bych dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèátku maminka vyplivla tucet stuh s pásky, které se k nim pøipoutaly. Po chvíli tato rozko¹ná dívka øekla ne, ne, ne jednou. Chtìl bych to udìlat lépe v kudrnaté vlasy .... tak to zaèalo. Èasové pøetaktování navíc jejich cvièení. Vypadala skvìle jako velká princezna. Nicménì, stejnì jako s princeznami, rychle zmìnila názor. Nesmí být vytvoøeno ze skuteènosti, ¾e na poèátku produkce na podívanou uplynulo ménì ne¾ dvì hodiny. Najednou ... úplnì zmìnila své vize a ve svém stylu to vypadalo témìø jako "noeee, samozøejmì nechci, proto¾e si nepamatuji aristokraty, jak vysoko je její podøízený." Vynalezla nový úèes a pøilo¾ila si vlasy do konstrukce plnìné koky. Na¹tìstí, samozøejmì, jak ji¾ øekla, máme ji¾ praxi pøi budování vlasù, tak¾e poslední úplnì ¹lo velmi rychle. Její matka na jedné stranì byla navíc pøipravena za pár minut.

Nejlep¹í vlasy pro dívky