Nebezpeei ktera ohro uje elovika v dusledku masovych pohybu

Existují v sezónách, kdy na nás prakticky vidíme rùzné nebezpeèí ve v¹ech etapách. Èasto se mi stalo, ¾e tlak plynu pøekroèil pøijatelnou hodnotu. Stejnì by to udìlalo i výbuchu kotle, který na¹tìstí vedl jen k nákladným opravám. Nyní jsem si vìdom toho, ¾e v této metodì mù¾e být ¾ivot ztracen, ale nìkteré typy si neuvìdomují poslední vìc.

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Nejúčinnější způsob, jak zhubnout

Na¹tìstí existují takové vìci jako klapky nebo pojistné ventily v souèasné dobì. Je to stejný typ ventilu, který se pøedpokládá automaticky, kdy¾ tlak plynu nebo par pøesáhne pøípustné hodnoty. Tím se zabrání výbuchùm takových konstrukèních momentù, jako jsou nádr¾e, potrubí a také celok. To bylo poprvé pou¾ito v opaèné polovinì sedmnáctého století ve velmi módní zaøízení, které bylo tlakové hrnce.Pokud se podíváme pozornì na nejjednodu¹¹í modely bezpeènostních ventilù, zjistíme, ¾e jde o poslední zcela køehkou desku, která je znièena, kdy¾ plyn prochází povoleným tlakem.Bohu¾el, velmi èasto byl ventil sám peèen. Èasto to bylo nevìdomky naèteno u¾ivatelem zaøízení. Proto bylo snadné pou¾ít dva nezávislé ventily, nejèastìji umístìné na ostatních koncích zaøízení.Tyto ventily byly bì¾nì namontovány v parních motorech. Tím se zabránilo náhlému nárùstu tlaku, který byl pohánìn v pohonné jednotce vozidla. Vyhro¾ilo explozi, jeho¾ dùsledkem mù¾e být dokonce i smrt v¹ech cestujících.Mám ¹anci, ¾e jsem zajímal ètenáøe o pojistných ventilech. Ka¾dý, kdo si tento produkt pøeèetl, si nyní pravdìpodobnì uvìdomuje, jak dùle¾itá je funkce tìchto mechanismù v souèasném svìtì a prùmyslu.