Nebezpeene latky e

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a rychle látek. Parametry plynu a kapaliny v mnoha pøíkladech jsou dobøe známy a zdokumentovány. Identifikace nebezpeèí, která plynou z jejich pøítomnosti v prùbìhu výroby, je proto pomìrnì jednoduchá. Situace se stává velmi nebezpeènou v úspì¹ném pohybu, ukládání nebo zpracování sypkých materiálù. V pøípadì zdánlivì ne¹kodných látek, jako je mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír v konstrukci prachu, existuje vá¾né nebezpeèí výbuchu.

Prùmyslové instalace centrálního vysávání se doporuèují pro o¹etøení usazeného prachu z parket, plochých ploch a konstrukce zaøízení a hal. V tomto pøípadì zva¾uje úèel udr¾ování èistoty v pracovním bytì, a to je ochrana pracovníkù a strojù a nástrojù pøed negativními úèinky prachu v souèasné hrozbì sekundárních výbuchù. Ka¾dá spoleènost, která provozuje prùmyslová zaøízení, musí provést instalaci v souladu s platnými normami obsa¾enými ve smìrnici & nbsp; atex instalace.

Dùle¾itým úkolem centrálního vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota ¾en pohybujících se na místì z nepøíznivých úèinkù prachu.- ochrana strojù a nástrojù pøed selháním v dùsledku pra¹nosti,- ochrana výstavby ¾en, které pí¹í svou èinnost proti úèinkùm nekontrolovaného vypuknutí pylu.

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì hoølavých nebo výbu¹ných látek, plynù, prachu, kapalných par nebo hybridních smìsí, jako pøi vysávání, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Proto by tento jev mohl zpùsobit po¹kození jednotky na odstraòování prachu i celé jednotky. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony souèástí rodiny zaøízení s vysokým rizikem výbuchu.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak je uvedeno vý¹e, jedním z nejdùle¾itìj¹ích významù centrálního vysávacího zaøízení je sní¾it riziko sekundárního výbuchu vylouèením takzvaného zbytky prachu. Øe¹ení na jedné stranì maximalizuje výbu¹nou a protipo¾ární bezpeènost jednotky, pøièem¾ dal¹í umo¾òuje omezit náklady související s pøizpùsobením instalaèního procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Toté¾ by mìlo být poznamenáno, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.