Organickeho rozvoje spoleenosti

Tìhotenství, ¹»astné porodnictví a následná výchova dìtí jsou nejlep¹ími obdobími v¹ech lidí. Budoucí matky se tì¹í na den, kdy usly¹í plný srdeèní tep. Existuje pro nì znamení, ¾e vývoj dítìte jde zajímavým smìrem a originálním zpùsobem je uvìdomuje, ¾e nosí na¹eho milovaného potomka pod srdcem. Drazí budoucí matky, nedávejte se zdùraznit, pokud bìhem prvního ultrazvuku lékaø nesly¹el srdeèní tluk va¹eho dítìte. V poèáteèních fázích vývoje plodu jsou zmìny velmi, prakticky pøes noc, a první srdeèní tep je dodateèný, který je dnes chápán 21. den tìhotenství.

Na zaèátku se srdce dítìte nepodobá orgánu, který je nám známo. V poèáteèních fázích vývoje plodu je to poslední jediný druh trubice, která pumpuje krev. Na druhou stranu kolem 14. týdne tìhotenství bude na konci dítìte velké srdce (v¹ech 6 mm, které bude silné v ultrazvukovém vy¹etøení. Bohu¾el bude stále pøíli¹ malá, aby uznala svùj dùle¾itý vývoj. Abychom ocenili vývoj srdce dítìte, bude nutné poèkat a¾ do 20. týdne tìhotenství, kdy srdce nenarozeného dítìte dosáhne velikosti 20 mm.

Pokud se chcete dozvìdìt, jak va¹e srdce bije, bude to dal¹í skoro 11 týdnù tìhotenství, ale pouze za pomoci speciálního pøístroje, který je schopen zpracovávat tok krve na zvuk. Správný srdeèní tep pomocí stetoskopu je v¹ak dodateèný a¾ po pøekroèení 18. týdne tìhotenství. Stojí za to èekat prozatím - nezapomenete na va¹e první srdce.

Bìhem celého tìhotenství nedo¹lo k plodové krvi do plíce dítìte. V té dobì bylo znamení roz¹iøujícího se tìla dítìte, ¾e je¹tì nebyla hodina pomalého dýchání, ale mìla by se zamìøit na dùle¾itý vývoj orgánù. Ano, srdce dítìte bude plnì rozvinuto a¾ v dobì dodání. Od této doby bude poslech srdce plodu pøijatelný po celou dobu. Jediné, co musíte udìlat, je jemnì polo¾it ucho na hrudník va¹eho dítìte.