Podnikatelska pau alni obchodni einnost

Povinnost vést evidenci prostøednictvím elektronického zaøízení pøi výstavbì finanèní instituce v roce 2000 se bude zabývat v¹emi podnikateli provádìjícími finanèní kampanì a poskytujícími køehké slu¾by subjektùm bez registrované finanèní èinnosti i pro zemìdìlce s pau¹ální sazbou. Zmìny ve fiskálních mìnách jsou organizovány postupnì.

Ve dvacátém ètrnáctém roce zákonodárce zru¹il vyøazení ekonomických subjektù z povinnosti vést elektronickou evidenci subjektù, mezi nimi¾ zaznamenal hrubé poru¹ení pøedpisù. Tato protiprávní jednání se týkala zejména podhodnocení skuteèného obratu podniku, který byl proveden tak, aby odpovídal rozsahu 20 000 obratu, u nìho¾ nebyla povinnost vést evidenci zbo¾í a asistence prostøednictvím pokladní pokladny a vydáváním pøíjmù. Odvìtví, která nejèastìji dovolila tomuto druhu urazit, byla podle ministerstva financí autoservisy, diagnostické stanice vozidel, lékaøi, zubní lékaøi, kadeøníci a jídelny ve vzdìlávacích institucích a øízené tìmito institucemi. Zákonodárce rovnì¾ tvrdí, ¾e zaznamenávání obratu ze v¹ech podnikatelských subjektù poskytujících slu¾by pro práci spotøebitelù bez registrovaných finanèních èinností a pro zemìdìlce s pau¹álními èástkami bude skuteèným krokem ve smyslu zvý¹ení transparentnosti a konkurenceschopnosti na trhu a rovnì¾ umo¾nìní atraktivnìj¹ího a lehèího vymáhání jejich práv pøed spotøebitelským soudem. Spoleènì se ètvrtým pododstavcem uvedeného naøízení, zaøízení poskytující slu¾by pro výmìnu pneumatik, technické otázky a konzultace, jako¾ i daòoví poradci, kadeøníci a kosmetologové byli povinni rychle nainstalovat pokladnu spoleènì s prvním dnem ledna 2000, sedmnáctým rokem. V rùzných pøípadech mají podnikatelé, na nì¾ se nevztahují zvlá¹tní pøedpisy, dobu rovnající se dva mìsíce od pøekroèení limitu dvaceti tisíc zlotých na instalaci pokladny.