Poeklad cen stranek

Rozvoj celosvìtových pozemkù a mezinárodních výmìn by nebyl dodateèný s opravdu rychlým tempem, ne-li vznikem internetu. Je to pøíli¹ mnoho práce, aby se seznámil s lidmi na druhé stranì zemìkoule. Globální poèítaèová sí» zmìnila nejen zpùsob, jak získat informace, ale také je prezentovat.

Ka¾dá kanceláø má nebo nemá mít svùj vlastní web. Vizitka na papíøe nestaèí. Chci dostat mu¾e z celého svìta, milují je, aby je zasáhli pøímo. Nejjednodu¹¹í zpùsob, jak vydr¾et, je internetová èást, která dosáhne miliardy lidí. K tomu v¹ak chce být u¾iteèná ve stylu klienta. Proto je tøeba pøelo¾it webové stránky do svých vlastních jazykù.

Webové stránky nejvìt¹ích mezinárodních spoleèností jsou obvykle jednoduché v nejjednodu¹¹ích jazycích - angliètinì, nìmèinì a ¹panìl¹tinì. Volba závislého jazyka v¹ak existuje také ze zemì, s ní¾ známá spoleènost spolupracuje nebo chce spolupracovat. A zde se rodí alternativa pro mnoho lingvistù. Neexistuje ¾ádná výhoda pøi výuce angliètiny. Pokud nìkdo plynule ovládá islandskou, hebrej¹tinu, arab¹tinu nebo holand¹tinu, vidí to jako skuteènou výhodu nad konkurencí.

Stojí za zmínku, ¾e texty o webových èástech jsou vytvoøeny v jednoduchém jazyce, bez zbyteèného hromadìní specializované slovní zásoby. Proto pøi pøekládání webových stránek se zvlá¹tní pozorností, podívejte se na zpùsob, jakým je text napsán. Pøíjemce webu nemù¾e zjistit, ¾e nebyl pùvodnì napsán v novém jazyce.

Výhodou pro lingvistu v souèasném faktu budou také základní znalosti o vytváøení webových stránek nebo jejich umístìní. Pokud sami sebe neznáme tento vztah, stojí za to pøemý¹let o spolupráci na posledním místì. Práce v rozsahu pøekladù webových stránek není pøíle¾itostí rozvíjet jazykové dovednosti, ale také uèit se novým dovednostem ve ¹kole.