Pokladna pro taxi

Povinnosti, které jsou ulo¾eny dr¾iteli registraèních pokladen, zahrnují nejen èinnosti související s jejich dovozem a daòovou úpravou. Naopak obsazují ka¾dé následující období, ve kterém pøijímáme informace z pokladny. Co tedy dodr¾uje své povinnosti?

Co nás ukládá daòová povinnost ohlednì majetku a pou¾ívání pokladen?

1. Pøíjmy, pøíjmy.

Dùle¾itou vìcí je zaplacení pøíjmù. Sly¹eli jste o práci na získávání kupujících za úèelem inkasa pøíjmù od prodejcù. Jakékoli takové akce? Pøíjem je symbolem, ¾e daò na daòovém úøadì byla uvedena na úètech prodejce. ®ádný doklad nesmí obsahovat poslední, ¾e tato daò nebyla zahrnuta. Tak¾e máme tady nìco, co se dá vypoøádat s daòovou a konkurenèní nespravedlností.

2. Denní daòová zpráva.

Denní daòová zpráva je novou povinností, kterou podnikatel ukládá. No, po provedení ka¾dého dne (ale i pøed provedením obchodu na dal¹í den je podnikatel nucen pøipravit zprávu. V ní bude uvedena hodnota danì, kterou má podnikatel zaplatit daòovému úøadu, který je vhodný pro své sídlo. Simple? Mìli bychom mít na pamìti, ¾e tato zpráva existuje v pøípadì daòové kontroly.

3. Mìsíèní daòová zpráva.

Stejnì jako v pøípadì denní zprávy je tøeba pøipravit obdobnou mìsíèní zprávu. Samozøejmì je tøeba vzít v úvahu hodnotu celé danì, kterou musíme platit za celý mìsíc. Jak máme tuto zprávu pøipravit? V tomto smyslu je tato zále¾itost docela jednoduchá. Mìsíèní daòová zpráva chce být vytvoøena a¾ do nového dne mìsíce, který následuje.

4. Pokladna.

S vyu¾itím výhody pokladny pøijímá také povinnost zapisovat údaje do registru pokladny. Je dùle¾ité, aby zmínìné záznamy, kdy a v celé knize, byly slo¾eny na místì, které vychází v pøírodní blízkosti pokladen. Tyto polo¾ky budou samozøejmì kontrolovány pøi provádìní daòového auditu provedeného u podnikatele daòovým úøadem.

Shrnutí: & nbsp; registraèní pokladny & nbsp; mají mnoho odpovìdností. Nicménì tím, ¾e je èiníme, jsme si jisti, ¾e se úèastníme legálnì. Mù¾eme je tedy dokázat rùznými fiskálními kontrolami provádìnými daòovým úøadem.