Pokladna v kancelaoi lekaoe

Rok 2015 pøinesl zmìny pro lékaøe, kteøí vedli ekonomickou kampaò. Od 1. bøezna loòského roku se v témìø v¹ech pokladnách objevily registraèní pokladny elzab mini e. Lékaøi, kteøí poèítali s pacienty, byli povinni zaznamenávat v¹echny pøíjmy pomocí tohoto zaøízení. Navzdory protestùm lékaøských kruhù byla v bytí zapsána vyhlá¹ka ministra o pokladnách.

Bylo tvrzeno, ¾e domácí náv¹tìvy by byly mimoøádné a lékaøi v dùchodu by se na kampaò vzdali, na zaèátku potí¾í s pokladnou. Tvrzení byla nesprávná. Prodejci pokladní mají vlastní zaøízení pro malé i mobilní zaøízení, kdy¾ jsou obtí¾né a jsou urèeny pro stravování a maloobchod. Stále nemù¾ete souhlasit s tvrzením, ¾e pokladna je obtí¾ná. Pøíkladem mù¾e být pouze lékaøská pomoc. Lékaø, který poskytuje záchranné slu¾by, staèí, ¾e pokladna zvá¾í naprogramované 2 nebo 3 pozice. Dal¹ím cílem je tisk denní a mìsíèní zprávy. Navíc jednou za dva roky se provede kontrola pokladny autorizovaným servisním technikem.

Podle zákona ministr financí nejen lékaøské ordinace museli seznámit pokladny, do rùzných èástí profesní pravidla tìchto zaøízení v loòském roce, bez ohledu na obrat jsme patøí mimo jiné:- právníci,- úèetní,- mechanika automobilù,- kadeønictví,- kosmetièky.

Platná právní úprava vypr¹í dne 31. prosince 2016. S nejvìt¹í pravdìpodobností bude v roce 2017 v¹ichni podnikatelé, kteøí prodávají a nabízejí slu¾by jednotlivcùmneprovádìjte firmu. Podle ministerstva financí existuje originální pøíle¾itost k pokusu se ¹edým prostorem v oblasti obchodu a pomoci.

Je polo¾ena otázka, být v pøí¹tích letech a bude silnì èerpat z úlevy pro nákup pokladny. V souèasné dobì èiní 700 PLN. ®e by to pou¾ívaly v¹echny ¾eny, které nainstalovaly pokladnu a správnì o tom informovaly daòový titul. Daòový úøad má k dispozici ¾ádost o vrácení èástky 700 PLN na 30 dní. Nebo budete v následujících letech moci vyu¾ít této úlevy, vysvìtlí vám, jak ministerstvo zveøejní nové naøízení.