Prstencove uzemnini

Mnozí lidé jsou pøekvapeni, pokud se nákup krájeèe vyplatí. V¹e chce, aby byla správnì pou¾ita. Pokud krájeè myslí, ¾e je kuchyòský pult zdoben pouze dal¹ím zaøízením, mìli byste ho koupit. V pøípadì, ¾e oceníme pohodlí a v kuchyni strávíme hodnì èasu, pøipravujeme obìdy a dezerty, urèitì existuje èistá alternativa!

Slicer je ú¾asná volba pro obyèejný nù¾. Díky tomu budeme chléb poøezat na podobnou tlou¹»ku plátkù bìhem nìkolika okam¾ikù. To je jediný pøípad pro studená masa a sýry - snadno a pøimìøenì, a pøedev¹ím esteticky. Nicménì, nedìlá to, kdy¾ pouze brouci a nù¾ vstoupí do atrakce.

Nejdùle¾itìj¹í faktoryNejdùle¾itìj¹ími aspekty krájeèe jsou rotaèní lopatka s perspektivou nastavení tlou¹»ky øezu, podavaèe a tìla. Èepele mohou být vyrovnané nebo zúbkované. Tato èísla jsou ideální pro øezání sýrù a studených mas, zatímco zúbkované jsou univerzální. V ideálním pøípadì, kdy¾ jsou no¾e vyrobeny z obyèejnì vytvrzených, proto¾e díky souèasnosti jsou odolnìj¹í. Pokud patøí do tìla krájeèe, mù¾eme zvednout ty z nerezové oceli nebo titanu nebo také z umìlého tìla - plast staèí pro domácí úèely. Toté¾ platí pro podavaè. Pokud se sna¾íme pou¾ívat zaøízení èasto, vybereme si ocelovou a plastový zásobník bude pracovat pro ¾eny, které budou sní¾it vý¾ivu ménì èasto. Dále je tøeba vìnovat pozornost tomu, zda je k øezacímu nástroji pøidìlena tlaèná nádoba - bez ní jsme vystaveni nejen nìkolika pøesným øezùm, ale pøedev¹ím ztrátì prstù.

Vedle základního vybavení se výrobci èasto setkávají s jinými oblíbenými gadgety. Pít z nich je zásobník na krájené plátky - díky tomu je øezání hygienické a mimochodem jsme nìkolik èi¹tìní. Dal¹ím zajímavým pøírùstkem je oøezávaè no¾ù nebo kabelová skøíòka.

Je krájeè bohatý?Takovýto údaj pro domácí pou¾ití obvykle èiní 150-400 PLN. Na námìstí jsou také vybudovány slicery, pøièem¾ jejich cena se pohybuje mezi 500 a 1500 PLN. Pokroèilá výbava, urèená hlavnì podnikùm a gastronomickým prostorùm, pøedstavuje rychlé velké výdaje v øádu 2000-5000 PLN. Jejich nákup je v¹ak splatný, kdy¾ jej pøevedeme na u¹etøený èas.