Prumyslove ici stroje yuk

Vysoké a støední podniky potøebují strojní zaøízení k práci. Stroje mohou být originální, ale potøebují vìdìt jednu spoleènou vìc. Musí mít mo¾nost èíst dokument a být schváleny Úøadem technické inspekce pro ètení. Tyto dvì po¾adavky jsou naprosto nezbytné.Co byste mìli dìlat, kdyby k tomu nedo¹lo, kdy¾ jste jej dosáhli, jako dùkaz vìku stroje (byl postaven v letech, kdy neexistovaly ¾ádné takové po¾adavky, nebo prodavaè neposkytl nám odpovídající certifikát?

Pokud nemáme certifikát, mù¾eme ho dát do zaøízení. V souèasném plánu musíte najít spoleènost, která vytváøí právo udìlit certifikát. Certifikaci stroje pøedchází skuteèná analýza diagramù, které máme. Jedná se o elektrické, konstrukèní, pneumatické a hydraulické plány, které bychom mìli získat spolu s doprovodnou dokumentací. Pokud nemáme takovou dokumentaci, bylo by tøeba najmout certifikovanou firmu, která obnoví schémata (jen jedno, zotavení systému bude velmi drahé, tak¾e kdybychom nìkdy koupili stroj bez schémat, pøemý¹lejte o nìm dvakrát. Po analýze dokumentace neexistuje ¾ádná certifikace, pokud neexistují ¾ádné pøeká¾ky.Certifikace strojù je proto jen prvním skokem k mo¾nosti získat sto procent bezpeèného stroje. Po certifikaci navrhuje, aby byl inspekèní úøad vyzván k prohlídce. Pokud to povolí Úøad technické inspekce, mù¾eme zamìstnancùm dovolit pracovat na stroji. A pokud chceme být pøesvìdèeni, ¾e na¹e organizace je opravdu bezpeèná, doporuèuji provést audit malých nebo základních po¾adavkù.Certifikace strojù a audity minimálních po¾adavkù a audity základních po¾adavkù je pak aspektem èinnosti èasto jednoho a jediného jména. Pøi auditu malých po¾adavkù nebo základních po¾adavkù se pøipravují podobné kontroly, jako pøi certifikaci. V¹echny modely a dokumentace výrobce jsou zpochybòovány a dále jsou samostatnì zkoumány samostatné pokyny a øe¹ení zaruèující bezpeènost. Mnoho spoleèností tak èiní tak, ¾e pokud v nás zjistí urèité nedostatky nebo nedostatky, navrhnou zmìny a zmìny, které se uskuteèní v zájmu zlep¹ení zdraví a bezpeènosti.