Registraeni pokladna

Pokud jste majitelem jakékoli prodejny nebo stravovacího domu, víte velmi dobøe, ¾e rychlost slu¾eb èlovìka je jistá nejdùle¾itìj¹ích úkolù, které musíte splnit. Pravdìpodobnì jste v¹ak nikdy netu¹ili, ¾e významný dopad na tento aspekt zahrnuje nejen rychlost pøípravy objednávky, ale také samotné zavedení øádu do tìla a uvedení do fiskální kapsy.

Pokud je va¹e zaøízení vybaveno standardními nebo nedostateènými pokroèilými èi zastaralými penìzi, pak tato øada výraznì prodlu¾uje dobu zákaznického servisu, co¾ se promítá do jeho spokojenosti, ale jeho zpìtného pøevzetí ze slu¾eb, které vám nabízí!Na¹tìstí je na trhu stále více zaøízení a stravovací prùmysl mù¾e mít mnoho technologicky vyspìlých øe¹ení, která pøímo ovlivòují hodnotu nabízených slu¾eb! A pouze s takovou misí, jakou má plán na zlep¹ení kvality gastronomických slu¾eb, pùsobíme. Nejsme schopni nabídnout nejrozvinutìj¹í èí¹níka a barmanské produkty - program Gastro Pos Demo.Vyu¾ívání je nejen intuitivní, ale je stále více klamné pro tradièní fiskální pokladnu, tak¾e lidé nebudou mít vìt¹í problémy s pøizpùsobením se novým øe¹ením! Kromì toho, celý plán funguje v dotykovém tìle, poskytuje nízké a co je nejdùle¾itìj¹í, mnohem rychlej¹í výbìr zakázky. Také identifikace èí¹níka poskytuje znaèný technický pokrok a snadnost pou¾ití, proto¾e je to zadáním kódu pøíznivého pro danou osobu, nebo je¹tì jednodu¹¹í, pomocí speciální magnetické karty.Program Gastro Pos je urèitì "Musí mít", pokud je více ne¾ u¾ivatelsky pøíjemný na nej¹ir¹í úrovni svìtové úrovnì! Gastro Pos se pou¾ívá a líbil v mnoha velkých restaurací a drahých barù! Nenechte se proto divit, jen o chvilku déle a aby vá¹ domov vyrostl na vy¹¹í úroveò!