Symptomy tihotenstvi a endometriozy

Se ¹kolami ve skupinì, z televize, z on-line fóra, prostøednictvím novin i Díky rozhovoru s matkami / babièek / jejích pøátel - jsme zjistit, jaké jsou pøíznaky tìhotenství. Víme, ¾e jako bez mìsíèního krvácení, tentokrát udìlat tìhotenský test. Je-li test úspì¹ný, je na èase, aby oèekávat, závratì, hladu útokù, a to pøedev¹ím, nevolnost a zvracení. I kdy¾ ve velmi moderní nedomníváme jsme zpravidla schopni pøiznat, nìkdy to mù¾e stát na pøípad, kdy ¾ena vidí tým vedlej¹ích úèinkù tìhotenství. Mo¾ná, ¾e jsou velmi malé. Co je to, ¾e i kdy¾ má, existuje v¹eobecná víra, ¾e pokud neexistuje období a jsou nemocní, to znamená, ¾e bude brzy stejný dítì. Ale co starým, kteøí mají neobvyklé tìhotenské pøíznaky? A co mohou reprezentovat?

Nutrièní chutì - samozøejmì, nemluvíme o sendvièovém ¹lehaèce se slivkovou d¾em, okurkou a vajeènou pastou. Nìkdy tìhotná ¾ena zaèíná cítit takzvaný neúprosný chu», který dává neodolatelné nutkání jíst nejedlé produkty. Napøíklad sendviè s d¾emem, okurkou a vajeènou pastou, hojnì nalit tekutým mýdlem. Výskyt tìchto pøíznakù vy¾aduje okam¾itou konzultaci s odborníkem.Zmìny v ústech - nìkdy se stává, ¾e tìhotné ¾eny jemnì nabobtnou dásnì a krvácejí bìhem kartáèování. V takových formách budou nutné èastìj¹í náv¹tìvy nejen gynekologa, který vede tìhotenství, ale i zubnímu lékaøi.Moèová inkontinence - nejprve proto, ¾e pijete víc. Za druhé, proto¾e v moèovém mìchýøi v roz¹íøené dìlohy „je“ ka¾dou chvíli a pak 2 kg malého tvora. Spí¹e nic nenadìlám v souèasné dobì jedinou mo¾ností bude pouze zaøízení v urèitých intimky (jako plenky pro velký a èetných pøechod do koupelny, proto¾e skladování moèi povinni smát nebo ka¹el mù¾e zpùsobit vá¾né následky.Chrápání - vina za to je zduøené nosní dírky, ale mohou vytvoøit dojem neustále plnìné nosu a svìtla krvácí, ale také chrápání v noci. Nenosí ten ú¾asný. Díky tomu tvùj man¾el, který ti témìø ka¾dý veèer udìlal chrápání, pochopil, jak jsi cítil a co pou¾ila.ko¾ní zmìny - je to podivné skvrny na oblièeji a krku také mù¾e jevit ¾ilky na ka¾dém malém kousku kù¾e obleczonym tìla. Pro tento druh zmìny odpovídá melanin, který v populárních hlediska nám poskytuje krásný vzhled poko¾ky (nebo nìkterý z jeho charakteru, aèkoli jeho nadmìrné psaní v okam¾iku po¾ehnaného stavu mù¾e zpùsobit podivné zmìny v materiálech a dùm na realest hrùzy. Nehýbejte se, nicménì. V¹echny tyto zmìny probìhnou pozdìji v tìhotenství nebo nejpozdìji po porodu. Pokud zmìníte barvu pøíli¹ ru¹ivé a objevují u lidí, investovat do kosmetických a v podstatì neprùhledné primeru. Lehké kosmetické o¹etøení úèinnì zakrývá v¹echny nedostatky.Nespavost - jsou mimoøádnì záva¾né nedávné minulosti jsme zdùraznili, ¾e kromì jiných pokrmù, ¾e tìhotenství je „nový moment, kdy mù¾eme vyspat.“

Stejné pøíznaky tìhotenství, typický, nebo ne, a také mají spoustu rostoucí bøí¹ko velmi efektivnì znemo¾òují usnout. Bohu¾el, pravdìpodobnì ¾ádný zpùsob, jak zvládnout vyplývající nespavost (v ¾ádném pøípadì nelze ¹íøit hypnotika!. Musíte se na to zvyknout. Nicménì, stejnì jako pøedtím, tyto symptomy také zmizí s doruèením. Teoreticky. Jak mù¾ete vidìt, nad rámec bì¾ných pøíznakù tìhotenství, mù¾e být tato nová, nìkdy zábavné, nìkdy trochu ménì. Nicménì, vùbec ¾ádný dùvod, tìhotenství je velmi vzru¹ující úroveò ¾ivota ¾eny, tak¾e není nic pøekvapivého ke mnì, kdy¾ jsem jen pøeji, drahá budoucí máme pøíjemné a tìhotenství, stejnì jako dal¹í vzdìlávání ¹»astný budoucího potomka.