Tenke vlasy

https://probreast-p.eu/cz/

Mùj neteø má rád hrát si s vlasy, mù¾ete si vydìlat póry a kartáèovat vlasy. Je také opravdu odhodlána, ¾e pokud chce, aby v¹echno vypadalo nádhernì, doká¾e uspoøádat pìtkrát jeden prýmek, poka¾dé, kdy¾ si na nìj polo¾í zaøízení na èi¹tìní vlasù nebo klip. Miluje ¹kolní pøedstavení a vaøení pro nì. Její nové stvoøení, Princess Joke, bylo také zábavné a chtìla bych dokonalý úèes a ¹aty. Brzy ráno matka zapletla své malé copánky se stuhami, které byly k nim pøipojeny. Pozdìji tato okouzlující holèièka øekla ne, ne a ne jednou znovu. Ve skuteènosti se podívám na spravované vlasy ... a zaèalo to. Ètyøicet pìt minut natáèení pøi jejich vytváøení. Vypadala jako ¹lechta jako dùle¾itá princezna. Nicménì, kdy¾ zùstane s princeznami, zmìnila si my¹lenku pomìrnì rychle. Bez obav o poslední, bylo to skoro dvì hodiny od zaèátku pøípravy na podívanou. Pøekvapivì .... zcela zmìnil názor, a v jejím jazykem je témìø nic, ¹el jako „noooo, nemám rád, nevzpomínám si, ¾e nic v aristokrata nanejvý¹ svou slu¾ku.“ Vynalezla nový úèes, slo¾ila vlasy do volné struktury koky. Vzhledem k tomu, ¾e, jak jsme vytvoøili døíve, ji¾ máme schopnost naplánovat vlasy, tak¾e poslední z nich ¹la zvlá¹» rychle. Její matka, na jedné stranì, z nové, byla ve velmi krátké dobì perfektní.

Zde mù¾eme najít sponky