Udr ba nouzoveho osvitleni

Systémy nouzového osvìtlení jsou v této oblasti obzvlá¹tì cennou silou. Ve výrobních halách, kde zamìstnanci obsluhují stroje s dostupnými pohyblivými èástmi, mohou být v pøípadì náhlého nedostatku osvìtlení trvale zranìni a dokonce i jejich domov mù¾e být v nebezpeèí. V okam¾iku ztráty napájení zaøízení pøestanou fungovat, ale motory zrychlené na vysoké otáèky skonèí a¾ po nìkolika okam¾icích od pøeru¹ení proudu.

Napøíklad v moderních strojích, kde byly implementovány systémy, které po odpojení napìtí automaticky zabraòují provozu pohyblivých èástí, není jejich zastavení témìø rychlé. Aby se takovým událostem zabránilo, mìly by být pou¾ity systémy nouzového osvìtlení. Jsou rozdìleny na vzdálené typy, ale úkolem v¹ech z nich je zachovat osvìtlení místnosti po urèité dobì výpadku napájení. Díky tomu mohou hosté bezpeènì zastavit stroje, zatímco v pøípadì po¾áru je snadné opustit budovu.

Nejoblíbenìj¹í systém nouzového osvìtlení, vhodný nejen v sektoru, ale i v obytných zónách, jsou speciální svítidla. Nouzové svítidlo má malou vestavìnou baterii, která ukládá elektøinu, kdy¾ systém pracuje normálnì. Bìhem náhlého výpadku napájení pøepne speciální elektronický obvod napájení svítidla na baterii. Kontrolka svítí, dokud není vybrána baterie. Systém svítidel má bohu¾el nìkolik nevýhod, kterými jsou øízení malých baterií, jen nìkolik desítek a nìkdy jen nìkolik minut osvìtlení.

Vlastní cesta, kterou je mo¾né se zapojit do prùmyslu, spoèívá v nalezení dal¹í místnosti, kde jsou instalovány velké akumulátory a kontrolní tvary. Mù¾ete také pou¾ít generátor, tak¾e nejen nouzové osvìtlení bude fungovat po mnoho hodin, ale aktivita bude také bohatá na dal¹í zaøízení, jako jsou poèítaèe nebo nìkteré stroje.