Ueitel francouzskeho jazyka

Pøekladatelská práce je hroznì nároèná a delikátní. Pøedev¹ím je tøeba situaci vrátit z toho, o èem je také, co¾ je její nadøazený cíl. Pøekladatel, navzdory zdání, nejen pøekládal. Jeho prvním pøedpokladem je komunikovat s lidmi, kteøí pou¾ívají rùzné jazyky. A» u¾ jim to dává prostøednictvím dopisù a psaných textù, nebo se podílí na bì¾né komunikaci, existují zcela jiné vìci. Je v¹ak dùle¾ité být si vìdom posledního, který jednodu¹e komunikuje, a je proto klíèovým cílem jeho funkce.

Jak mù¾ete komunikovat tyto pánové mezi sebou?V první øadì to bude jistì zku¹enost v reálném èase. Za druhé, budou existovat písemné vlivy, které se praktikují bez pøítomnosti komunikujících osob nebo subjektù.

Jde dále o to, ¾e mezi nimi stojí také poznání typù osobních a pøímých pøekladù. Bude probíhat simultánní a konsekutivní interpretace.

Simultánní tlumoèení se bude nazývat soubì¾nì s pøelo¾eným textem. Souèasnì trvá øeè jedné tváøe a tlumoèník v této dobì hovoøí. Posun ve stádiu je pouze svìtlo a funguje jen na chvilku, co¾ je u¾iteèné pro pøekladatele, aby získal obsah prohlá¹ení.

Druhou skupinou pøekladù je konsekutivní tlumoèení. A tak konsekutivní interpretace budeme nazývat tìmi, kteøí jednají zpùsobem "kus po kousku". Reproduktor rozdìluje své poznámky a pak udìlá pauzu, aby pøekladatel pøekládal fragment. Pøekladatel, v období vyjádøení, si mù¾e dìlat poznámky, mù¾e mít, mo¾ná silou jiných metod, kódovat to, co je dùle¾ité z poznámek. Nejdùle¾itìj¹í v¹ak je, aby tyto reprezentace byly peèlivì nasmìrovány tak, aby v první øadì vyjadøovaly obsah, význam, význam a ne pøesnì slova.