V nimecku v roce 2015

Èasto pou¾ívaná zkratka zamìstnancù a mzdových listù se pou¾ívá pro ve¹keré práce spojené s vypoøádáním zamìstnancù v konkrétní kanceláøi. CEO musí být zvlá¹tní zákonné povinnosti vycházející z èinnosti vykonávané svými zamìstnavateli, proto¾e mohou z nedbalosti na vá¾né dùsledky s kartami IRS, kdy dùm sociálního poji¹tìní. Zamìstnavatel jako osoba, která hraje významnou roli jako plátce pøíspìvkù, co¾ znamená, ¾e je povinen udr¾ovat po¾adované èástky pøíspìvkù na ZUS pro na¹e zamìstnance. Tyto pøíspìvky na zdravotní péèi jsou splatné bez ohledu na velikost nebo povahu titulù pro poji¹tìní, zatímco platba sociálních pøíspìvkù podléhá urèitým omezením. Majitel firmy musí podat ¾ádost o poji¹tìní, kterou pøedlo¾í ZUS oficiálním formuláøi v dobì 7 dnù ode dne zamìstnání, to znamená, ¾e zaèal od vzniku pojistné povinnosti. V klasickém pøípadì pracovní smlouvy, plnit ve¹keré pøíspìvky na sociální zabezpeèení, je nutné a v pøípadì uzavøení provozu, je pouze nutné pøíspìvek penzijního a invalidního dùchodu (pøípadnì i poji¹tìní úrazu z povolání.

Zamìstnanci a mzdy v podobì, kdy jsou studenti zamìstnáni, jsou urèeny skuteèností, ¾e pøíspìvek na dùchod a invaliditu je dobrovolný, nebo úplný nedostatek úrazového a nemocenského poji¹tìní. Stojí za zmínku, dùvody, které obchodník platí pøíspìvky na zdravotní a sociální ZUS jamky pro sebe a odhodlání lidí souèasnì provádìného na plný úvazek a dìlat v té¾e instituce, je jediným pojistné placené zdravotní poji¹tìní. Existuje alternativní øe¹ení pro najímání zamìstnancù, co¾ je outsourcing HR a výplatní listiny. Znamená to odstoupení od zamìstnávání zamìstnancù a vyu¾ívání slu¾eb externí spoleènosti, která pøebírá zamìstnance, a mzdy a ve¹keré povinnosti související s prokázáním jeho základù.