Vakuove baleni

V Polsku je velmi zbyteèné jídlo, co¾ by se nemìlo dìlat. Vzduch je jedním z dùvodù klesajícího jídla. Potrava pak ztrácí nutrièní hodnotu a chu». Jak to udìlat, abyste se tomu vyhnuli? Existují skuteèné zpùsoby. Nìkteré silnice nejsou pøíli¹ moudré, napøíklad jídlo, které nám bylo ponecháno. Co mohu navrhnout?

Pro mì je na zaèátku hermetické balení jídla, tak¾e vám pøipomínám mnohem vìt¹í nákupy a nemusíte si dìlat starosti, ¾e polovina bude zbyteèná. Potraviny vydr¾í dlouhou dobu, dokud nebudeme rozbalit. Pokud k tomu dojde, obvykle získáváme z vakuových kontejnerù, které pova¾uji za nejdùle¾itìj¹í problémy, které by mìly být v kuchyni pou¾ity. Momentálnì vám uká¾eme nìkolik pøíkladù, které vás mohou pøekvapit. Víte, kolik bude chléb ve vakuu trvat? Dva a¾ tøi dny. Mezitím chléb, který je vakuovì balený, trvá 7 a¾ 8 dní. Mù¾eme vidìt vìt¹í rozdíl v potravinách, které kombinujeme v lednici. Hovìzí maso, které není vakuovì balené, trvá tøi a¾ ètyøi dny a vakuovì balené od tøiceti do ètyøiceti dnù! Mù¾eme tedy konstatovat, ¾e ukládání jídla ve vakuu nám dává pøedstavu o své vitalitì a vùni dokonce 3-5krát déle. Vidíme, ¾e je potøeba pracovat s ohledem na ty, kde je ¾ivot pøíli¹ velký. Kdy¾ mluvíme o výbìru vakuových kontejnerù, je to poslední tak velké mno¾ství. Dovolte, abych vám dal pár pøíkladù: vakuové nádobí, vakuové nádoby, vaky na vaku nebo vakuový balicí stroj. Proto¾e mù¾e poskytnout výjimeènì dobré pøíle¾itosti. Mù¾eme zabalit témìø cokoli. Ka¾dý si mù¾e vybrat nìco pro sebe a kontejnery, které kupujeme, vydr¾í dlouhou dobu. Stojí za zmínku, ¾e vakuové balení nenahrazuje teplotu, která je v chladnièce. Co je je¹tì lep¹í - vakuové balení nám u¹etøí spoustu penìz. Samozøejmì, ¾e na zaèátku budete muset vynalo¾it jen málo penìz na zdravou výbavu, ale pøemý¹let v budoucnu, to je dìláno se zájmem.