Vakuove filtry

Smìrnice ATEX trpí z hlediska zaji¹tìní volného pohybu výrobkù, na které se vztahují ustanovení tohoto dùkazu v rámci Evropské unie. Dále se sna¾í minimalizovat a øádnì eliminovat riziko majetku z nástrojù nebo ochranných metod v odvìtvích ohro¾ených výbuchem, které jsou jednodu¹¹í nebo organismy nejsou pøizpùsobeny poslednímu.

Smìrnice definuje základní po¾adavky atexu v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví ve výbu¹ných oblastech. Tato sdru¾ení jsou primárnì spojena s potenciálními zdroji, které mohou zapálit nástroje v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Pøipojuje se také k ochranným systémùm, které se bìhem výbuchu automaticky vytváøejí. Úkolem tìchto ochranných metod je pøedev¹ím co nejvíce zastavit explozi nebo omezit jejich rozkladné produkty. Po¾adavky Atex narùstají na bezpeènostní zaøízení. Zaøízení je v plánu bezpeèného pou¾ití zaøízení a vlastních ochranných systémù, které jsou vybrány v blízkosti tìch, které jsou ohro¾eny tímto výbuchem. Po¾adavky Atex se souèasnì starají o souèásti a souèásti, které nejsou schopné provádìt nezávislé funkce. I kdy¾ jsou dùle¾ité pøedev¹ím proto, ¾e spadají do bezpeèí, ¾e jsou obìma zaøízeními a ochrannými systémy.V celé Evropské unii koupit, si mù¾ete pøeèíst pouze ty èlánky, které obsahovaly po¾adavky smìrnic nového pøístupu, a ti to pøedev¹ím potrzebowania setkat.Ustanovení smìrnice ATEX se vztahují na zcela nové výrobky, které mají být poprvé zakoupeny. Jsou to také ty, které byly vytvoøeny na území Evropské unie, kdy a které jsou dová¾eny do Evropské skupiny.Smìrnice ATEX obsahuje:- nové výrobky vytvoøené v EU,- "nové výrobky",- nové nebo pou¾ité výrobky dová¾ené mimo Evropskou unii,- ostatní výrobky také "jako ostatní" oznaèené ¾enou, která není jejich prvním producentem.