Vatowiec

Kolposkop je tedy pøístroj, který pracuje pro lékaøe (se správnou specializací na vyhledávání, které poèítá s kontrolou dìlo¾ního èípku a jeho povrchu vedle jeho ni¾¹ích charakteristik a kanálu. Kromì toho bych asi chtìl zkontrolovat vaginu a vulvu lékaøem v pøibli¾né aproximaci, která tento systém usnadòuje.

Colposcopy, proto¾e toto je nazýváno studiem popsanou nahoøe, je metoda, která pomù¾e v procesu nemnoho sekund oslovit posledního pacienta, který je více zku¹ený diagnóza nemoci, a jde dìlat nejrychlej¹í mo¾nou akci v bodì detekce nemoci. Díky této studii je mo¾né najít a dozvìdìt se o preklinické formì rakoviny a poté se ihned zahájí léèba (a kdy¾ tuto podmínku rychleji zjistíme, pochopíme ji a pomù¾eme, tím vìt¹í je ¹ance, ¾e pacient sám pøijde. Pøedklinické stadium popsané vý¹e je stadium rakoviny, které je léèitelné prakticky na sto procent, tak¾e studie s koloposkopem je daleko bohatá. Samotná kolposkopie je míra detekce rakoviny asi osmdesát procent, zatímco cytologie a její detekce rakoviny je odhadována na sedmdesát procent. Profesionální lékaøi v¹ak doporuèují kombinovat obì tyto techniky, tj. Cytologii a kolposkopii, co¾ èiní prakticky sto procent garancí pro odhalení této velké choroby. Kolposkop bude pravdìpodobnì existovat jako nástroj, který pou¾ívá kus tkánì ke studiu podrobnìji. Díky tomuto pøístroji mù¾e správný lékaø a nastínit rozsah operace provádìné na vulvì, dìlo¾ním hrdle nebo vagínì. Tato hra ihned po zákroku, kolposkop mù¾e snadno posoudit, zda akce byla úspì¹ná nebo ne. Tam jsou v¾dy základní omezení, která musí být pøísnì dodr¾ovány pøed vy¹etøením - jako dùkaz pro nìkolik dní pøed vy¹etøením kolposkopu, nemù¾ete koexistovat nebo provádìt gynekologické vy¹etøení. To mù¾e mít nepøíznivý vliv na vyhledávání, navíc jeho konec mù¾e být "fale¹ný".