Vibraeni podavae

Pøeprava dal¹ích materiálù vy¾aduje zavedení inovativních technik v souèasném oboru. Jedním z extrémnì velkých a pou¾ití nových vìcí v moci jsou vibraèní podavaèe.

Tato zaøízení se pou¾ívají pro pøepravu surových, kusovitých a starých surovin, ne pøíli¹ dlouhé vzdálenosti. Ale jejich forma umo¾òuje kombinovat nìkolik podavaèù do sériového spojení, co¾ umo¾òuje roz¹íøit dopravní trasu.Nabídka výrobce má tøi typy dopravníkù, a to: øetìzové, pásové, váleèkové a vibraèní dopravníky.

Vibraèní dopravník je poslední organizací, ve které se surovina pohybuje, díky pou¾ití setrvaènosti. Vìci, které vìøí v pou¾ívání asymetrie pohybu, pomalé tempo ta¾ení na zaèátek a velký návrat èiní produkt posunem. Pøeprava provádìná s pou¾itím tìchto zaøízení je mo¾ná díky pou¾ití vibrátorù, které jsou jiné vibraèní frekvence. Struktury tìchto institucí jsou pøizpùsobeny po¾adavkùm èlovìka a jsou schopny postranní, horní nebo dolní vytrvalosti. Vyu¾ití moderních øe¹ení umo¾ní vìt¹í vyu¾ití zavì¹ených a udr¾ovaných budov.

Podíl vibraèních dopravníkù a napájení. Nástroje nabízené výrobci jsou elektricky nebo pneumaticky pohánìny. Obì tato øe¹ení vykazují nízkou spotøebu energie i spotøebu vzduchu a zároveò sni¾ují hladinu hluku.

Vibraèní podavaèe jsou také zahrnuty ve skupinách, kde je potøeba pøedem oddìlit materiál, jeho chlazení nebo zahøívání, zvlhèování nebo dehydrataci. ©iroké uplatnìní zpùsobuje, ¾e výrobci tìchto institucí mìní na¹e výrobky na jedineèné potøeby zákazníka. Je to tedy druh materiálù, které budou dodány, efektivita a vztahy, ve kterých budou vyu¾ity.