Vnitoni bezpeenosti

Bì¾ící stroj pøedstavuje nebezpeèí pro osobu, která ho pou¾ívá, nebo osobu, která na nìm pracuje. Z tohoto dùvodu bylo nutné instalovat bezpeènostní komponenty do strojù pøi zachování výrobní kapacity. Komponenty a zabezpeèovací systémy vyu¾ívají pøedev¹ím výrobní závody s dalekosáhlým kapitálem pro zabezpeèení organizací a jednoduchých technologií, výrobcù organizace a partnera technologických linek.

V Polsku je dokument, který tuto problematiku oznaèuje, mimo jiné Naøízení ministra hospodáøství ze dne 30. øíjna 2002, v podstatì minimální po¾adavky na dùvìru a hygienu knihy v oblasti pou¾ívání strojù zamìstnanci pøi práci (Sbírka zákonù è. 191, bod 1596, ve znìní pozdìj¹ích pøedpisù. Právní pøedpisy a zákony stanoví, ¾e stroj by mìl být jednorázovým nouzovým skladovacím zaøízením, které toto nebezpeèí odstraní nebo odstraní. Výjimkou jsou stroje, u kterých bezpeènostní spínaè nesní¾í riziko, proto¾e nápad nepou¾ije pro okam¾ik chování a nebrání hrozbì. Nejoblíbenìj¹ími pøepínaèi jsou: spínaèe a elektromagnetické blokování bezpeènosti v institucích a technologických èasech, koncové spínaèe s bezpeènostním depozitem v potravináøském a farmaceutickém sektoru (vysoká pevnost a výkon pro komplikované pracovní podmínky, magnetické bezpeènostní spínaèe a kódované spínaèe, no¾ní spínaèe. Bezpeènostní spínaè by mìl být instalován ve veøejné a pohodlné poloze (v ¹achetách nebo dveøích, musí být oznaèen rozeznatelným typem (èervená rukoje» na ¾lutém pozadí, aby bylo mo¾né stroj zastavit v co nejkrat¹í mo¾né dobì. Zastavení stroje má za cíl pøedcházet nehodám, omezovat následky nehody a také zabránit po¹kození stroje, proto¾e jeho chování je nesprávné.