Vyrovnani s daoovym uoadem 2015

Kontaminace prachu je ka¾dodenní realitou v ka¾dém, dokonce i v nejmen¹ím továrnì. Netøeba dodávat, ¾e tam, kde se vyrábí práce sestávající z velkého mno¾ství men¹ích a plnìj¹ích prachù, jsou instalovány ventilátory a metody pro evakuaci zneèi¹tìného vzduchu venku.

Napøíklad v prodejnách s opracování døeva èi kamene, to by bylo nemo¾né, aby vùbec konat v zaprá¹ených pokojích, a to i v masce na záchranu èlovìka z pøíjmu ochranný prá¹ku do dýchacího ústrojí a úst. Z tohoto dùvodu mechanické ventilace vzduchu je jedinou ochranou je osobní zamìstnanec dodateèné filtrování a nejjemnìj¹í èástice zneèi¹tìní ovzdu¹í - je dal¹í problém, který by se mìl starat o jakékoliv sebeúcty sebe a zamìstnanci podnikatele.

Cesta ke sbìru prachu je inovativní systém sbìru prachu navr¾ený pro v¹echny prùmyslové odvìtví. Také funguje dobøe v ocelárnách, ve svaøovacím prùmyslu i ve zpracovatelském prùmyslu bez ohledu na èást. Filtraci vzduchu, je to, ¾e mù¾eme pomoci v ka¾dém výrobním závodì, ve kterém se stroj trvá - èasto bìhem mechanického zpracování suroviny dìlají pra¹nosti, co¾ mù¾e být nebezpeèné, pokud se dostane do tìla vlastní. Pokud nemáme ocenit roli filtrù v na¹em bytì, doporuèujeme dùkazy zku¹eností pøi provádìní jejich lakmusovým papírkem zkoumající obsah vody z vodovodu pøed a po filtraci. Dokonce i sediment shromá¾dìný na filtraèní patronì rychlovarné konvice by nám mìl dát pochybnosti o tom, kolik zneèi¹»ujících látek dosáhlo pro jiný systém, pokud není filtrováno. Je-li pøítomen stejnì dùle¾ité vzduch - a je¹tì dùle¾itìj¹í, proto¾e èástice nesoucí vzduch nemù¾eme vidìt ani cítit, ale nemù¾eme pøe¾ít katastrofální produkty pro své zdraví, kdy¾ se váha let, ka¾dý den dýcháme dýmy stroje pokud provedeno v továrnì ,

Vzduchové filtry pøipojené v systémech odsávání prachu ovlivòují stejný princip jako v kotlíku. Nicménì jsou pøesnìj¹í, proto¾e filtraèní cíl je vysoce vylep¹ený a rozptýlený ve vzduchu. Procházíme rùznými styly v závislosti na druhu zneèi¹tìní, které je vlastní prùmyslovým podnikùm.