Zdrava strava

®ijeme v poøádku, kdy¾ den je drasticky zkrácený, èas nebezpeènì uteèe, nemáme také ¾ádný termín pro bì¾né vìci. Èasto, ztratí známá domácí strava.

Pøíprava zdravých jídel v apartmánuV ru¹né práci zapomínáme jíst nìco dobrého, èasto se zavíráme s krátkým jídlem ve mìstì, co¾ z hlediska vý¾ivy zanechává hodnì ¾ádoucí. Na¹tìstí existují ¹ikovné øe¹ení, která dokonale zlep¹í proces pøípravy jídla doma. Jednou z mo¾ností je elektrárna na zeleninu. Jak název napovídá, zaji¹»uje jemné øezání zeleniny, ani¾ by bylo zapotøebí poèítat s klasickým struhadlem. V¹ichni víme, jak je unavené mrkat. Nebudeme to moci, ani¾ bychom ji hledali v bezprostøedním okolí. Elektrická øezaèka na zeleninu je zaøízení, které za zlomek vteøin pøemìní na¹i zeleninu na tyèe, plátky a dokonce je drtí do bunièiny. To v¹e bude nejen rychlé, ale i peèující o sbìr zbytkù po celé kuchyni. Na¹ím smyslem je pouze vypláchnout nìkolik prvkù pod tekoucí vodou.

Co by mìlo charakterizovat elektrický drtiè zeleniny?Mìlo by to být zdravé. Pøístroj by mìl mít dobrou sílu a také nìkolik druhù struhadla, které mù¾eme snadno vymìnit ve vztahu k potøebì. Lopatky v odnímatelných struhadlech by mìly být vyrobeny z nerezové oceli, zajistí hygienicitu a trvanlivost pøedmìtu. Mù¾eme vìnovat pozornost tomu, zda stroj pracuje ti¹e, a navíc zda je snadné jej vyèistit. Pro èi¹tìní v myèce nádobí nebude vhodné ¾ádné zaøízení, je tøeba vìnovat pozornost pokynù v návodu k obsluze. Elektrická zeleninová fréza v oèích nám pomù¾e vykouzlit chutné saláty, saláty a navíc i brambory na palaèinky. Zdravá, vý¾ivná jídla bude nyní mimo dosah.