Zkou ka na mlynek na maso

V jednotlivých stravovacích zaøízeních je tøeba rozdrtit mra¾ené maso. To by mìlo být vybaveno zaøízením potøebným pro poslední smysl, zvané vlci. Takoví vlci jsou elektromotorem s relativnì velkou velikostí, který mù¾e mít velký pøíjem pro vlo¾ení masa ve zmrazené formì a je zde dodávací zaøízení pro jeho krájení na men¹í mno¾ství.

Toho je dosa¾eno díky dobrému vlivu na mra¾ené maso. Jak víme, zmrazené výsledky jsou tvrdé, ale nevy¾adují øezání ostrým no¾em - pronikají do krátkých èástí pod vlivem silného nárazu nebo tlaku. Pøesnì toto se dìje s tìlem v vlcích, jeho¾ výkon je zalo¾ený na podobném principu dìlat mlýn na maso.

Vlci pro zmrazené tìlo byli postaveni z faktù velmi ¹iroké kvality, pevné a nádherné, ne pøíli¹ náchylné k mechanickému po¹kození. Slou¾í k rozdrcení tvrdé hmoty a jejich struktura chce být jednodu¹¹í ne¾ to, co brou¹í. Vlci pro gastronomii jsou obvykle vyrobeni z litiny, která zaruèuje trvanlivost pøístroje. Jsou elektricky pohánìné a náklady na takové zaøízení jsou asi jeden a pùl tisíce ve speciálních prodejnách s gastronomickým vybavením. V úspìchu potravin je v¾dy nutné vynalo¾it výdaje, proto¾e v takových podmínkách je èasto potøeba rozdrobit døíve zmrazené maso, a pak právì takovou pùdu podrobenou tepelnému zpracování. Kromì toho se v jednotlivých podnicích, napøíklad pøi zpracování masa, spotøebovává ve zmrazené perspektivì, a pak se zabalí do speciální fólie, proto¾e rozmrazování masa za úèelem jeho mletí a opìt zmrazení je nesluèitelné s hygienicko-epidemiologickými standardy. Pro drcení nového nebo rozmra¾eného masa se získávají dal¹í brusky, které jsou nyní urèeny pro mletí mìkkých mas, jejich konstrukce a sbìr v systému s posledními jsou jiné, vlci na mra¾ené maso jsou stále stroje s relativnì velkými rozmìry, tak¾e sami nemohou být pou¾ity v nativních podmínkách.